Forskning på avdelningen för allmänmedicin och primärvård

På avdelningen bedrivs en bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander med tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig.

Forskningen är knuten till Karolinska Institutet, och finansieras till stor del via ALF-överenskommelsen med Stockholms läns landsting. På avdelningen finns två forskargrupper, forskare och till avdelningens anknutna forskare. Årligen publiceras cirka 70 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen utvecklar kunskaper inom främst fyra områden som har stor betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

Pedagogik (medicinsk)

Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Psykisk ohälsa

Långvariga sjukdomstillstånd såsom 

  • Osteoporos/frailty
  • Diabetes
  • Hjärtkärl
  • Smärta

Forskargrupper

Forskningsgruppsledare Johan Ärnlöv

Forskargrupp Johan Ärnlöv

Under ledning av forskargruppsledaren Johan Ärnlöv undersöks olika aspekter av det farliga samspelet mellan njursjukdomar och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.

Gruppen arbetar med ett flertal nationella och internationella studiematerial för att uppnå sina mål. Kommande huvudprojekt kommer att fokusera på betydelsen av vår tarmflora för uppkomsten av njursjukdomar.

Portrait of Lena von Koch
Lena von Koch. Foto: Gunnar Ask Foto: Gunnar Ask

Forskargrupp Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Forskargruppen ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” som leds av forskargruppsledaren Lena von Koch har socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patienters och närståendes hälsa och välbefinnande i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete

Forskare på avdelningen

Helena Salminen

Helena Nilsson är leg.läkare och lektor och har bedrivit klinisk forskning inom osteoporos. Helena forskar även i hur vi kan förbättra lärandet i den kliniska lärandemiljön.

Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson är professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik och är verksam i forskning inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik.

Caroline Wachtler

Caroline forskar om psykisk ohälsa med fokus på implementering av evidensbaserade metoder för tidig identifiering och behandling av olika typer av depression inom primärvård.

Per Wändell

Forskar om livskvalitet, diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar, invandrarhälsa, effekter av sköldkörtelhormon på demens och cancer, komplementärmedicin, samsjuklighet mellan somatisk och psykisk sjukdom.
08-524 887 08

Aktuella publikationer

Sedelius H, Tistad M, Bergsten U, Dehlin M, Iggman D, Wallin L, Svärd A. Professionals' perspectives on existing practice and conditions for nurse-led gout care based on treatment recommendations: a qualitative study in primary healthcare. BMC Prim Care. 2022 Apr 7;23(1):71. doi: 10.1186/s12875-022-01677-z.

Andersson P, Tistad M, Eriksson Å, Enebrink P, Sturidsson K. Implementation and evaluation of Illness Management and Recovery (IMR) in mandated forensic psychiatric care - Study protocol for a multicenter cluster randomized trial. Contemp Clin Trials Commun. 2022 Mar 9;27:100907. doi: 10.1016/j.conctc.2022.100907. eCollection 2022 Jun.

Ytterberg C, Cegrell L, von Koch L, Wiklander M. Depression symptoms 6 years after stroke are associated with higher perceived impact of stroke, limitations in ADL and restricted participation. Sci Rep. 2022 May 12;12(1):7816. doi: 10.1038/s41598-022-11097-9.

Wändell P, Carlsson AC, Ljunggren G. Int Ophthalmol. 2022 May;42(5):1481-1489. doi: 10.1007/s10792-021-02137-w. Epub 2021 Nov 29.PMID: 34845599 Systemic diseases and their association with open-angle glaucoma in the population of Stockholm.

Wändell P, Fredrikson S, Carlsson AC, Li X, Sundquist J, Sundquist K. Narcolepsy among first- and second generation immigrants in Sweden: A study of the total population. Acta Neurol Scand. 2022 May 11. doi: 10.1111/ane.13633. Online ahead of print.PMID: 35543223

Rajan G, Wachtler C, Lee S, Wändell P, Philips B, Wahlström L, Svedin CG, Carlsson AC.J A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial. Interpers Violence. 2022 May;37(9-10):NP6582-NP6603. doi: 10.1177/0886260520965973. Epub 2020 Oct 21.PMID: 33084475

Anåker A, von Koch L, Eriksson G, Sjöstrand C, Elf M. The physical environment and multi-professional teamwork in three newly built stroke units. Disabil Rehabil. 2022 Apr;44(7):1098-1106. doi: 10.1080/09638288.2020.1793008.

Kamwesiga J, Bergström A, Bii A, von Koch L. Guidetti S. Experiences of participation in everyday activities for people with stroke in Nairobi, Kenya. Top Stroke Rehabil. 2022 Apr 30:1-10. doi: 10.1080/10749357.2022.2070360.

Lindblom S, Tistad M, Flink M, Laska AC, von Koch L, Ytterberg C. Referral-based transition to subsequent rehabilitation at home after stroke: one-year outcomes and use of healthcare services. BMC Health Serv Res. 2022 May 3;22(1):594. doi: 10.1186/s12913-022-08000-7

Elf M, Klockar E, Kylén M, von Koch L, Ytterberg C, Wallin L, Finch T, Gustavsson C, Jones F .Tailoring and Evaluating an Intervention to Support Self-management After Stroke: Protocol for a Multi-case, Mixed Methods Comparison Study. JMIR Res Protoc. 2022 May 6;11(5):e37672. doi: 10.2196/37672.PMID: 3552247

Wändell P, Fredrikson S, Carlsson AC, Li X, Sundquist J, Sundquist K Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) among immigrant groups and Swedish-born individuals: a cohort study of all adults 18 years of age and older in Sweden..J Neurol. 2022 Apr;269(4):1989-1995. doi: 10.1007/s00415-021-10765-6. Epub 2021 Aug 24.PMID: 34427755


Wändell P, Li X, Carlsson AC, Sundquist J, Sundquist K.Eur Incident cases of vision impairment and blindness among adult foreign-born and Swedish-born individuals: A national Swedish study.J Ophthalmol. 2022 Mar 30:11206721221090700. doi: 10.1177/11206721221090700. Online ahead of print.PMID: 35354335


Wändell P, Fredrikson S, Carlsson AC, Li X, Sundquist J, Sundquist K.J Neurol Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) among immigrant groups and Swedish-born individuals: a cohort study of all adults 18 years of age and older in Sweden.. 2022 Apr;269(4):1989-1995. doi: 10.1007/s00415-021-10765-6. Epub 2021 Aug 24.PMID: 34427755

Svärd V & Hultman L (2022). Socialmedicinsk tidskrift, 99(1), 52-6. Hälso- och sjukvårdskuratorers organisatoriska förutsättningar i storstaden: Komplexitet och bristande kontinuitet utmanar samverkan. 

Catharina Gustavsson, Lena von Koch. Pain self-management intervention supports successful attainment of self-selected rehabilitation goals—secondary analysis of a randomized controlled trial First published: 14 March 2022, Health Expectations   https://doi.org/10.1111/hex.13469

Hall P, von Koch L,  Wang X, Lennon O. Non-pharmacological, non-surgical secondary prevention strategies in ischaemic stroke and TIA: a scoping review of national stroke guidelines and stroke clinical audit documents. Healthcare 10(3):481 DOI: 10.3390/healthcare10030481

Papp ME, Berg C, Lindfors P, Wändell PE, Nygren-Bonnier M. Experiences of physical activity and exercise among women with obstructive pulmonary disease. Physiother Theory Pract. 2022 Feb 28:1-11. doi: 10.1080/09593985.2022.2045658. Online ahead of print.PMID: 35225744

Övriga till avdelningen anknutna forskare

Under uppdatering