Organisation MMK

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning samt grundutbildning och forskarutbildning. Till institutionen hör cirka 600 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal. För närvarande har vi cirka 150 doktorander. Institutionen leds sedan 1 juni 2016 av Prefekt Anders Franco-Cereceda. Administrativ chef vid institutionen är Therese Kindåker.

Prefekt, MMK

Profile image

Anders Franco-Cereceda

Professor/Överläkare

Ställföreträdande prefekt

Profile image

Jan Zedenius

Professor/Överläkare
+46852482739

Administrativ chef

Profile image

Therese Kindåker

Administrativ Chef

Ledningsgrupp

I MMK:s ledningsgrupp ingår prefekten Anders Franco-Cereceda, professorerna Per-Olof Berggren, Pernilla Lagergren och Jan Zedenius, samt Caroline Nordenvall och forskarutbildningsansvarig Catharina Lavebratt, grundutbildningsansvarig (GUA) Wilhelmina Ekström, och administrativ chef Therese Kindåker. Ledningsgruppen möts varannan vecka för att diskutera ledningsfrågor av institutionsövergripande karaktär.

Institutionsråd

Institutionsrådet vid MMK behandlar frågor av principiell vikt och/eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådet är ett rådgivande organ och fungerar som ett bredare forum för dialog och förankring av beslut. Institutionsrådet utgör en plattform där företrädare för olika intressegrupper möts såsom lärare, forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal. Förutom ordinarie sammansättning, är alla övriga intresserade på MMK inbjudna att delta i diskussionerna på plats. MMK:s institutionsråd sammankallas två gånger per termin. 

Samverkansgrupp

I ett samverkansavtal med personalorganisationerna regleras hur information och förhandling ska ske enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt vid tillsättningsärenden.

I samverkansgruppen vid institutionen är syftet att via samråd öka delaktigheten för de anställda, vilket kommer både arbetsgivaren och de anställda till del. I gruppen ingår representanter från facken samt den administrativa chefen. Alla institutionsråd ska föregås av möten med samverkansgruppen.

Forskarutbildningsnämnden, FUN

Forskarutbildningsnämnden vid MMK leds av Catharina Lavebratt, studierektor för forskarutbildning. Nämnden sammanträder cirka fem gånger per termin och har i uppdrag att godkänna nya doktorander, samt att följa upp doktorandprojekt.

Arbetsmiljö- och miljökommittégruppen

Gruppen leds av arbetsmiljöordförande Jan Zedenius. I gruppen deltar olika medarbetare från institutionen med relevant bakgrund och intresse för frågorna. Arbetsmiljö- och miljökommittégruppen är ett rådgivande organ, och har till uppgift att driva institutionens systematiska arbetsmiljöarbete. Gruppens ansvarsområde omfattar även att samordna och driva jämställdhetsfrågorna på institutionen. Även miljöfrågorna är inkluderade i arbetsmiljö- och miljökommittégruppens arbete.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden leds av Wilhelmina Ekström, grundutbildningsansvarig (GUA) vid MMK. Nämnden ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad, nivå vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Dokument

Chatrin Lindahl
2024-01-16