Korta fakta om MMK

Institutionen leds av prefekt Anders Franco-Cereceda

Administrativ chef är Therese Kindåker

Forskning

Forskningen vid institutionen bedrivs vid 22 forskargrupper: Bröstkirurgi, Diagnostisk radiologi, Endokrin kirurgi, Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Idrottsmedicin, Integrativ fysiologi, Kirurgisk vårdvetenskap, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk kemi och koagulation, Kolorektal kirurgi, Kärlkirurgi, Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, Ortopedi, Plastikkirurgi, Signaltransduktion, Sällsynta diagnoser, Thoraxkirurgi, Tillväxt och metabolism, Translationell psykiatri, Urologi samt Övre GI kirurgi.

Forskargruppsledarna har delegerat ansvar för forskarutbildning, forskning, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Vi arbetar kontinuerligt med identifiering och rekrytering av nya forskargrupper av betydelse för vår verksamhet.

Utbildning

Studierektor för grundutbildningen vid MMK är Gabriella Jansson Palmer. Undervisning inom ramen för grundutbildningen sker i de flesta av institutionens forskargrupper och omfattar:

  • Läkarprogrammets grundutbildning, termin 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10
  • Kliniska rotationer för utländska läkarstudenter (LINK)
  • Handledning av läkarstudenternas projektarbeten
  • Studentvalda kurser (SVK)
  • Fysioterapeuternas grundutbildning termin 3
  • Fristående kurser
  • Uppdragsutbildningar

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 150 doktorander. Studierektor för forskarutbildningen vid MMK är Catharina Lavebratt

MMK:s forskarutbildningsnämnd är ett stöd till studierektor och granskar nya inrättningar av doktorandplatser och individuella studieplaner (ISP) vid institutionen. Nämnden sammanträder en gång per månad och granskar särskilt de vetenskapliga aspekterna vid nya doktorandprojekt.

MMK i siffror

Årlig omsättning: ca 250 miljoner SEK, varav
- anslagsfinansiering ca 25%
- extern forskningsfinansiering ca 75%


Antal verksamma forskare, doktorander, T/A-personal och anknutna: ca 600
Antal forskargrupper: 22
Antal professorer: 45

Lilian Pagrot
2024-04-05