Skip to main content

Handledare - MMK

Grönt ljus - godkännande av handledare

För varje doktorand ska det utses minst två handledare

För varje doktorand ska

  • minst en av handledarna vara docent eller professor
  • huvudhandledaren (i normalfallet) vara verksam vid KI
  • minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, vara verksam vid den institution som antar doktoranden.

För att utses till handledare krävs avlagd doktorsexamen.

Alla handledarna ska vara väl förtrogna med Karolinska Institutets regler för forskarutbildning.

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner. Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan handledarna. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

Mer info, Regler för utbildning på forskarnivå, punkt 6

Blanketter

Blankett 15 - Byte av handledare

Överenskommelse mellan handledare