Disputation/Licentiatexamen MMK

Formerna för disputationen regleras i Högskoleförordningen, se Dags att disputera 

Ansökan lämnas eller skickas till Susanne Forsberg senast en vecka innan inlämning till disputationskommittén.
 

 

Att tänka på innan ansökan om disputation lämnas in:

 • Lämna in ansökan 11-12 veckor innan disputation till disputationskommittén.
 • Samtliga ledamöter i Betygsnämnden ska vara docenter eller professorer.
 • Sidorna D1-D7 ska lämnas in som separat fil då det är de som signeras av studierektor och prefekt. Skriv dit deras namn i rutan "namn" på blanketten.
 • Doktorandens och handledarens signatur ska finnas på disputationsansökan.
 • Filen får inte vara större än 10 Mb.
 • Alla eventuella edusgin-signaturer ska vara efter sidan D7.
 • En kopia på ingående delarbeten ska också lämnas in som separata pdf:er.

Disputationskommittén har höjt kraven på hur ansökan är ifylld. Följ anvisningarna för ansökningsblanketten väldigt noggrant.

Information som ska framgå av ansökan:

 • Att doktorandens forskningsaktivitet motsvarar stipulerade fyra års heltidsstudier. Om detta inte framgår i LADOK ska en kompletterande redovisning av doktorandens forskningsaktivitet bifogas i ansökan
 • Planerad disputationsplats, inklusive rum/lokal
 • En utförlig beskrivning av Betygsnämndens samt opponentens ämneskompetens
 • Särskild motivering, om forskningsarbetet inte genomgått etikprövning

Blanketter inför disputation:

Observera att det är ny blankett 9.Instruktionerna till blankett 9 ligger som länk i blanketten. Instruktionen skall inte bifogas ansökan. Från och med oktober skall alla ansökningar ske via en portal istället. Återkommer med mer information om detta.

Blankett 9 - Ansökan om disputation
Blankett 10 - Betygsnämndens förhandsgranskning
Blankett 11 - Protokoll vid disputation
Blankett 12 - Ansökan om ändring i godkänd disputations- eller licentiatansökan

Tryckning av avhandling

En avhandling som läggs fram vid KI har rätt att använda KI:s varumärke, men måste ange Karolinska Institutet som universitet. Avhandlingar som använder KI:s logotyp måste följa reglerna för Karolinska Institutets grafiska profil (hantering av logotyp, färg och typsnitt). Här finns det mesta av den information som behövs när du ska trycka din avhandling:

Formgivning och tryck av avhandling

Sammanträdestider, disputationskommittén

Ersättning för disputationskostnader

Gäller fr o m 1 juli 2013.

Institutionsgemensamma medel bekostar:

 • ersättning till opponent i form av arvode, sociala avgifter och påslag för indirekta kostnader
 • faktura på tryckkostnad för avhandling upp till 10.000 kr

Detta gäller för doktorander som är registrerade vid vår institution vid disputationstillfället och för disputationer som äger rum fr o m -ht 2013.

Har du frågor rörande kostnader vid disputation, vänd dig direkt till din grupps kontaktperson vid MMK:s ekonomiavdelning.

Licentiatexamen

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltids forskarutbildningsstudier (120 högskolepoäng). För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses särskild betygsnämnd men ej opponent.

Efter licentiatexamen har doktoranden avslutat sin forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Möjlighet finns dock att vid senare tidpunkt ansöka om antagning till forskarutbildningens senare del med avsikt att uppnå doktorsexamen.

Dags för licentiatexamen

Blankett 9 - Ansökan om Licentiatexamen

Blankett 7 - Betygsnämndens förhandsgranskning, licentiatseminarium

Blankett 8 - Protokoll licentiatexamen

Digitala disputationer

Disputationer vid KI skall vara publika. För detta används med fördel Zoom-webinar. Med Zoom-webinar kan publiken se, höra och ställa frågor via chat-funktion, men eventuella störningar undviks. Övriga med mer central roll i disputationen kan synas och höras. Kontakta MMK-IT för tillgänglighet till licens för Zoom-webinar (ca 600 kr per licens) och hjälp med tekniken, e-post fixit@ki.se

 

CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-09-25