SATSA-studien

När andelen äldre i samhället ökar, blir det ännu viktigare att förstå vilka faktorer som kan leda till en god ålderdom. Medan vissa äldre kan anses ha ett gott åldrande, upplever andra stora funktionsnedsättningar och dålig hälsa.

Det har uppskattats att kan man fördröja de negativa konsekvenserna av åldrandet med tre år, skulle detta ha samma konsekvenser för samhället som att kunna bota cancer. Att förstå vad som händer under åldrandet och vilka processer som föregår och förlänger det goda åldrandet är inte enbart av stor vikt för den enskilda individen, utan också för samhället i stort.

Den longitudinella forskningsstudien Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) startade 1984 då en enkät sändes ut till alla tvillingar i Svenska tvillingregistret som hade växt upp i olika familjer från tidig barndom och en lika stor grupp av tvillingar som växt upp tillsammans. Enkäten inkluderade frågor kring uppväxt- och arbetsmiljö, hälsa, livsstilsfaktorer såsom rökning, motions- och kostvanor, personlighet och relationer. Frågorna har därefter sänts ut med tre års intervall (1987, 1990 och 1990). Enkäten skickades återigen ut 2004, 2007 och 2010. Mer än 2000 tvillingar har svarat minst en gång på enkäten mellan 1984 - 2010. Förutom enkäten finns ytterligare information från Svenska tvillingregistret som samlades in cirka tjugo år innan SATSA startade.

Vidare har en grupp tvillingar (861 personer) deltagit vid minst ett intervjutillfälle som inkluderar en hälsoundersökning, test av minnes- och tankeförmågan samt funktionell förmåga. Den första intervjun startade 1986 och sedan dess har data från ytterligare åtta intervjuer samlats in. Data från den sista och tionde intervjun samlas in under 2012-2013.

Vid den nionde omgången inkluderades ett dag-till-dag test av minnes- och tankeförmåga, frågor kring känslor och om socialt nätverk. Efter besök av en forskningssjuksköterska fyller tvillingen i ett frågeformulär och gör olika uppgifter under fem dagar. Det här kommer även att utföras i den tionde undersökningsomgången av SATSA. Detta kommer att ge kunskap kring små och korta förändringar i olika förmågor där fler förändringar antas vara ett tecken på sviktande hälsa.

Data från SATSA har och kan användas till att studera många olika aspekter av åldrandet. SATSA har bland annat använts till att analysera betydelsen av arv och miljön för åldrandet, speciellt med fokus på minnes- och tankeförmåga samt den fysiska hälsan. Vidare studeras förändringar i olika domäner och faktorer som predicerar dessa förändringar. Med en omfattande mängd data kring åldrande som inkluderar allt från gener till livsstil och sociala förhållanden och som är insamlat med upprepade mätningar under mer än två decennier, vågar vi säga att SATSA är en unik forskningsresurs för studier kring åldrande. Åtskilliga frågeställningar inom gerontologi och geriatrik kan besvaras.

Kärngruppen består av forskare från Karolinska Institutet, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, University of Southern California, University of California - Riverside och Indiana University Southeast.

Projektledare

Profile image

Nancy Pedersen

Professor
NP
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-10-30