Delta i en global studie om ätstörningar

The Eating Disorders Genetic Initiative (EDGI) är världens största studie för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar uppkomsten av ätstörningar. Nu söker vi deltagare som har eller har haft någon form av ätstörningsproblematik och friska kontrollpersoner.

Logotyp för studien ätstörningsstudien EDGI med en bild av världen inuti en DNA-spiral
EDGI är den största gene­tiska forsknings­studien någon­sin om ät­stör­ningar. Om du någon gång i ditt liv har haft en ät­stör­ning så är du väl­kommen att delta i EDGI.

Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar med stora negativa konsekvenser för de som drabbas och för personer i deras närhet. Genom att bättre förstå bakgrunden till varför vissa människor utvecklar ätstörning, hoppas vi på att öka förståelsen för problematiken, samt möjligheten att förebygga och behandla den på bästa tänkbara sätt.

EDGI-studien pågår i flera länder över hela världen, målet med studien är att nå 100 000 individer – och nu söker vi deltagare i Sverige.

  • Är du 16 år eller äldre?
  • Har du eller har haft anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning eller andra specificerade ätstörningar?
  • Eller vill du bidra genom att medverka som frisk kontroll?

Då är du varmt välkommen att delta i EDGI!

Tilläggsstudie

I en frivillig tilläggsstudie till EDGI-studien kartlägger vi även skillnader i tarmens bakterieflora (mikrobiomet) mellan personer med och utan ätstörningar. Informationen kan hjälpa forskare att utveckla behandlingar som passar för personer med ätstörningar samt även skapa förutsättningar för behandlingar som minskar symtomen. 

Så här går det till

Om du vill delta, anmäler du dig på www.edgi.se via BankID eller Mobilt BankID. Första steget är att fylla i en screeningenkät för att se om du uppfyller kriterierna för studien. Screeningenkäten innehåller frågor om ätstörningssymtom samt frågor om din vikt. Om du uppfyller studiens inklusionskriterier så blir nästa steg att svara på ytterligare frågor om ätstörningar, livsstil och hälsa. Därefter skickar vi hem kit för provtagning till dig, så du kan lämna ett salivprov och ett eventuellt avföringsprov (om du har valt att även delta i tilläggsstudien). Båda proverna utför du själv i hemmet och skickar tillbaka till oss i ett förfrankerat kuvert. Från de proverna kommer DNA att användas för genetiska analyser. Som tack för ditt deltagande skickar vi 2 biobiljetter till dig.

Sekretess

Din identitet och dina svar i frågeformuläret är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla några uppgifter till dig som enskild person. All data lagras i en säker databas som bara behörig (sekretessbelagd) studiepersonal har tillgång till.  Ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för biobanken där proverna förvaras är Karolinska Institutet. De prov du lämnar registreras och sparas i en biobank på Karolinska Institutet. Biobanken ansvarar för att prov är säkert förvarade enligt lagen om biobanker (2002;297) och används i den forskning som beskrivs här. Alla prov är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla något prov eller provsvar till dig som enskild person.

Läs mer och anmäl dig på www.edgi.se

För frågor kontakta: edgi@meb.ki.se

Ansvarig forskare: Professor Cynthia Bulik, e-post: edgi@meb.ki.se

BF
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-02-12