CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - ett centra för ätstörningsforskning

This page in English

Vårt övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

CEDI-teamet på KI

Vid CEDI strävar vi efter att tillämpa nya metoder och tekniker för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ätstörningar. Vårt mål är att tillämpa resultaten från studier av genetiska, biologiska och miljömässiga risker för att kunna förbättra och individanpassa upptäckt, förebyggande och behandling av ätstörningar.

Vid CEDI vill vi bjuda in studenter på alla nivåer för att lära upp nästa generation av forskare inom området ätstörningar. Alla som är engagerade i centrat – både vid Karolinska Institutet och våra samarbetspartners i världen – är hängivna vårt utbildningsuppdrag och brinner för att nå ut med vår forskning. Genom offentliga föreläsningar, publikationer, artiklar, intervjuer och sociala medier kommer vi att presentera de ofta komplexa vetenskapliga resultaten i mer lättförståeliga koncept för allmänheten.

Senaste konferensen

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjöd in till en halvdag för dialog och kunskapsutbyte kring ätstörningar den 2 oktober 2017.

För att öka kunskapen om ätstörningar bjöd vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande faktorer, behandling, syskonperspektiv samt ätstörningar inom idrotten. Vi välkomnade allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående. Evenemanget var kostnadsfritt och ingick i föreläsningsserien KI Conferences och hölls på svenska, förutom en föreläsning som hölls på engelska. Läs mer om konferensen här. SVT visar föreläsningarna i programmet "UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar".

Kontakt

Professor Cynthia Bulik är ansvarig för CEDI och kan kontaktas via e-post om du har några frågor. Verksamhetschef Bengt Fundin kan också besvara era frågor.

Professor

Cynthia Bulik

Telefon: 08-524 824 19
E-post: cynthia.bulik@ki.se

Professor

Ata Ghaderi

Telefon: 08-524 832 48
Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se

Verksamhetschef

Bengt Fundin

Telefon: 08-524 824 16
E-post: bengt.fundin@ki.se

Projektledare

Virpi Leppä

Telefon: 08-524 824 95
E-post: virpi.leppa@ki.se

Forskningssköterska

Britt-Marie Hune

Telefon: 08-524 861 47
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Britt-Marie.Hune@ki.se

Projektassistent

Malin Rådström

Telefon: 08-524 861 76
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: malin.radstrom@ki.se

Systemutvecklare

Johan Zvrskovec Källberg

Telefon: 08-524 824 74
Enhet: IT
E-post: johan.kallberg@ki.se

Systemutvecklare

Peter Lind

Telefon: 08-524 825 02
Enhet: IT
E-post: peter.lind@ki.se

Administratör

Janina Mahmoodi

Telefon: 08-524 824 09
E-post: janina.mahmoodi@ki.se

Forskarstuderande

Camilla Wiklund

E-post: camilla.wiklund@ki.se

Postdoc

Shuyang Yao

Telefon: 08-524 824 75
E-post: shuyang.yao@ki.se

Forskarstuderande

Andreas Jangmo

E-post: andreas.jangmo@ki.se

Forskarstuderande

Ruyue Zhang

E-post: ruyue.zhang@ki.se

Forskningsassistent

Androula Savva

Telefon: 076-593 09 11
E-post: androula.savva@ki.se


Forskningsassistent

George Mkoma

Telefon: 08-524 824 31
E-post: george.mkoma@ki.se

Anknutna

Anknuten

Laura ThorntonAnknuten

Elisabeth Welch

Enhet: CPF Juhlin
E-post: elisabeth.welch@ki.se

Doktorand

Lauren Breithaupt

Adress: Adress: George Mason University
 

Forskarstuderande

Mattias Strand

Enhet: CPF Juhlin
E-post: mattias.strand@ki.se

Forskarstuderande

Long Chen

Enhet: CPF Rück
E-post: long.chen@ki.se

Forskarassistent

Ida Nilsson

Enhet: Neurogenetik
E-post: ida.nilsson@ki.se

CEDI-teamet

Vetenskapligt råd

 • Dr. Gerome Breen (PhD) är docent i neuropsykiatrik & translationell genetik; Department of Social Genetic & Developmental Psychiatry; King’s College London och chef för NIHR Biomedical Research Centre. Dr. Breen är ordförande och rådgivare för genomik.
 • Professor Kerstin Plessen (MD, PhD) är forskningsansvarig vid Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry. Hon är professor vid Faculty of Health Sciences, Köpenhamns Universitet. Professor Plessen är rådgivare för allmän barnpsykiatri.
 • Dr. Andreas Birgegård (PhD) leder Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i Stockholm och är forskningsgruppledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans arbete fokuserar på forskning, utbildning, handledarskap och ansvar för kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Dr. Birgegård är expert på ätstörningar och rådgivare angående svenska register.
 • Professor Paul Lichtenstein (PhD), professor på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och medlem i rådet.
 • Camilla Stoltenberg (MD, PhD) direktör för Norska Folkehelseinstituttet, Oslo.

Pågående forskningsprojekt

ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative)

ANGI_logo_300px

Projektet “Anorexia Nervosa Genetics Initiative” (ANGI) är den största genetiska studien av anorexia nervosa hittills i världen. Tillsammans med kollegor i USA, Danmark, Australien och Nya Zeeland har vi samlat in DNA från mer än 15,000 individer med anorexia nervosa och matchat dem mot andra som aldrig haft en ätstörning. Vi har nu utläst hela genomet för att identifiera gener som påverkar risken för anorexia nervosa och hjälper oss förstå den bakomliggande biologin och förbättra behandling. Resultaten kommer att publiceras under 2018. Cynthia Bulik är ansvarig för projektet och ledare för ANGI-teamet på Karolinska Institutet är Mikael Landén.

Binge Eating Genetics INitiative (BEGIN)

BEGIN_logo_100px

Forskningsstudien BEGIN blir både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien kommer att utföras både i USA och Sverige och vi kommer att samla in DNA och avföringsprover från personer med båda dessa sjukdomar och från friska kontrollpersoner för att kunna identifiera gener och mikrobiologiska faktorer som har med sjukdomarna att göra. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning. Professor Cynthia Bulik är ansvarig för projektet, och studieteamet består av projektledare Virpi Leppä, forskningsstuderande Camilla Wiklund, forskningsassistenter Malin Rådström och Britt-Marie Hune, Director of ANGI Laura Thornton, databasadministratörer Johan Källberg och Michael Broms, och samarbetsparters från Centre of Translational Microbiome Research (CTMR) är Lars Engstrand och Ina Schuppe Koistinen.

Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT)

creat_logo_100px

CREAT är en studie av enäggstvillingar som är diskordanta för anorexia nervosa, dvs en tvilling är frisk och den andra har eller har haft sjukdomen. Det speciella med en sådan studiemodell är att enäggstvillingar delar hela sin genuppsättning, så om man upptäcker skillnader mellan dem kan det visa oss var vi ska leta efter orsaker för denna destruktiva sjukdom. Vi kommer att bjuda in tvillingar för att spendera två dagar med oss på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer att göra en omfattande fysiologisk och psykologisk utvärdering med hjälp av bland annat MR-scanning, neurokognitiva tester, psykologiska tester och blodprov. Målet med studien är att hjälpa oss förstå både biologiska faktorer och psykologin bakom anorexia nervosa. I CREAT-studien arbetar projektledare Bengt Fundin, Ata Ghaderi, Elisabeth Welch, Camilla Wiklund, Johan Källberg, Lauren Breithaupt, Chris Hübel, Maria Seidel, Cynthia Bulik, Ricard Nergårdh och kollegor från Tyskland (Stephan Ehrlich) och Los Angeles (Jamie Feusner).

IMA - Investigation of the Microbiome in Anorexia Nervosa

IMA är en ny studie där interaktioner mellan genetiska faktorer och sammansättning av mikrobiomet (bakteriefloran) studeras vid Anorexia Nervosa. Studien utförs i samarbete med Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Mångfalden och skillnaden på sammansättning av mikrobiomet undersöks under en halvårsperiod hos studiedeltagare med svår, långvarig Anorexia med eller utan viktuppgång och jämförs med en kontrollgrupp. Även metabola, hormonella och immunologiska markörer undersöks i studien. Cynthia Bulik ansvarar för studien som består av projektledare Bengt Fundin, doktorand Camilla Wiklund, forskningssköterska Christina Holmén, systemutvecklare Johan Källberg och Elisabeth Welch som är FoU-chef vid SCÄ.

Hetsätningsstörning i nationella register

Hetsätningsstörning är en ätstörningssjukdom som precis som bulimi karakteriseras av hetsätning (att äta ovanligt stora mängder mat och känna att man tappat kontrollen), men utan att man använder sig av kompensatoriska beteenden som  tillexempel kräkning. Fastän hetsätningsstörning är tämligen ny som diagnos, har beteendet funnits länge och är den vanligaste ätstörningen. Vi håller på med ett antal studier tillsammans med svenska kvalitetsregister för ätstörningar Riksät och Stepwise samt med kollegor vid Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) för att förstå mer om hetsätningsstörning, hur ofta det uppträder tillsammans med andra psykiatriska sjukdomar såsom depression eller ångest, hur ofta medicinska komplikationer förekommer och hur personer med hetsätningsstörning använder mediciner och sjukvård i allmänhet. Forskningsteamet inkluderar Henrik Larsson, Andreas Birgegård, Claes Norring, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Elisabeth Welch, Laura Thornton, Andreas Jangmo, Hunna Watson och Cynthia Bulik.

Ätstörningar i Svenska tvillingregistret och populationsregistret

Genom att använda de epidemiologiska data som finns tillgängliga i Sverige kan studenter och forskare vid CEDI studera ett antal viktiga forskningsfrågor relaterade till ätstörningar genom livet. Bland forskarna finns Shuyang Yao, Camilla Wiklund, Chris Hübel, Anna Hedman, Mattias Strand, Laura Thornton, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Nancy Pedersen, Ralf Kuja-Halkola och Cynthia Bulik.

Etik

Vid CEDI upprätthåller vi högsta möjliga forskningsetiska normer. Våra studiedeltagares integritet och rättigheter är centrala för vårt uppdrag. Vi är mycket tacksamma för våra deltagares villighet att dela med sig av information om sig själva för att hjälpa oss vidareutveckla förståelsen av ätstörningar. I gengäld värnar vi deras integritet genom att säkerställa att alla personuppgifter skyddas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. att alla prover förvaras avindentifierade och på så sätt att obehöriga inte kan att komma åt dem.
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Ansvarig för insamlat material är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-524 800 00. Huvudansvarig för studien är professor Cynthia Bulik.

Publikationer

Seminarier

 • Bulik, C.M. “Anorexia nervosa reconceptualized: Evidence for psychiatric and metabolic etiology.” Forskning på psykisk helse og rus. Oslo, Norway (February, 2017)
 • Bulik, C.M. "Unlearning -the hardest thing to do. Changing perceptions of eating disorders with science." The David Packard Lecture. Uniformed Services University of the Health Sciences. Bethesda, MD (May, 2017)
 • Bulik, C.M. “Nine Truths About Eating Disorders: What every practitioner needs to know.” Norwegian School of Sport Sciences Department of Sport Medicine, Kleivstua, Norway (May, 2017)
 • Bulik, C.M. “Building and nurturing a transdisciplinary consortium.” Special Interest Group Panel. International Conference on Eating Disorders, Prague Czech Republic (June, 2017)
 • Bulik, C.M. “Genome-wide association study reveals first locus for anorexia nervosa & metabolic correlations.” International Conference on Eating Disorders, PragueCzech Republic (June, 2017)
 • Yao S, et al. “Familial liability for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and eating disorders: applying a genetically informative epidemiological design in a large Swedish population” International Epidemiological Association (IEA), the 21st World Congress of Epidemiology (WCE, August,2017), Saitama, Japan (Oral Presentation)
 • Bulik, C.M., Probst, M., Fernández-Aranda, F. (Symposium) “Males and eating disorders: Clinical features and therapy.” European Council on Eating Disorders. Vilnius, Lithuania (September, 2017)
 • Bulik, C.M., Fernández-Aranda, F. (Debate) “Focusing on body image is an essential treatment component for recovery in eating disorders.” European Council on Eating Disorders. Vilnius, Lithuania (September, 2017)
 • Bulik, C.M. (Plenary) “Eating disorders: Genetics and epigenetics.” Eating Disorders Research Society. Leipzig, Germany (September, 2017)
 • Breithaupt, L., Hedman, A., Thornton, L., Zerwas, S., Tillander, A., Larsson, H., Savendhal, L., Almqvist, C., Bulik, C.M. A nationwide study of the association between autoimmune diseases and eating disorders. Eating Disorders Research Society. Leipzig, Germany (September, 2017)
 • Wiklund, C., Kuja-Halkola, R., Thornton, LM., Bälter, K., Welch, E., Lichtenstein, P., Bulik, CM. (Poster) “Childhood BMI and development of eating disorder traits in adolescence and early adulthood: A Swedish twin study” Eating Disorders Research Society (EDRS) Annual meeting, Leipzig, Germany. (September,2017)
 • Bulik, C.M. “Anorexia nervosa reconceptualized: Evidence for psychiatric and metabolic etiology.” Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholm, Sweden (September, 2017)
 • Yao S, et al. “Overlap between anorexia & bulimia nervosa: Understanding the genetic and environmental effects using a Swedish population registry”, the 25th World Congress of Psychiatric Genetics (WCPG, October,2017), Orlando, Florida, USA (Oral presentation)
 • CEDI arranged an Om Ätstörningar –ny kunskap och ökad medvetenhet event (#EDSTHLM2017) together with the SCÄ. The event was recorded by the Utbildningsradio and is available online at https://urskola.se/Produkter/203094-UR-Samtiden-Ny-kunskap-om-atstorningar-Samtal-med-olika-perspektiv-pa-atstorningar#Se-program (October 2017)

Stöd vår forskning genom en gåva

För att ge en gåva till vår forskning, klicka ”Gåva via webben”, där står det hur man ska göra:

 1. Klicka på “Till webbetalning”
 2. I menyn “Välj vad du vill stödja”, välj “Medical Research”
 3. Fyll i dina personliga uppgifter
 4. I rutan “Min hälsning”, skriv in t ex “CEDI” eller ”Jag vill ge min gåva till Cynthia Buliks forskning om ätstörningar”

Länkar

EpidemiologiPsykisk ohälsa