LIME - uppdragsutbildning

LIME erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar bland annat inom ämnesområdena ledarskap och organisationsutveckling, suicidprevention och medicinsk pedagogik.

Instruktörsutbildning MHFA

Lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa.

Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpen-instruktör får du lära ut hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. 

Denna kurs ger dig behörighet att organisera och ge egna kurser i ämnet Första hjälpen till psykisk hälsa.

Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar

Som vuxen och yrkesprofessionell kan det vara svårt att nå fram till ungdomar. ”Lyssna på unga” har fokus på främjande och förebyggande arbete och ger dig redskap i tillitsskapande metoder, konflikthantering och hur du kan föra svåra samtal med unga. Kursen är till för dig som arbetar med unga mellan 13–20 år och som önskar utveckla din verksamhets ändamålsenlighet och förbättra ungas psykosociala miljö genom att lyssna på unga och uppmärksamma deras förmågor och styrkor.

Ledarskap och organisationsutveckling 1

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap.

Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund. 

Ledarskap och organisationsutveckling 2

En unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.