Forskning på Laboratoriemedicin

Vår forskning skall gynna människors hälsa. Verksamheten är bred och spänner från basal grundforskning till förbättrad diagnostik, men gemensamt är att den skall främja människors hälsa på kort och lång sikt.

Foto av Gustaf Ahlén, Institutionen för laboratoriemedicin
Gustaf Ahlén, Institutionen för laboratoriemedicin Foto: Lars Frelin

Den forskning som bedrivs inom institutionen för Laboratoriemedicin spänner från basal grundforskning där vi försöker förstå mitokondriers funktion och betydelse, orsaker till muskelförtvining, immungeners variation och funktion vid hälsa och sjukdom, basala funktioner hos olika mikroorganismer, till förbättrad diagnostik av hjärtkärl- och lungsjukdomar. Att i mikrovolymer mäta läkemedel, diagnosticera narkotika, och dopingpreparat och utforska helt nya patientbehandlingar inom cellterapi och stamcellsterapi. Således är verksamheten bred men har gemensamt att den skall främja människors hälsa på kort och lång sikt.

Forskningen som bedrivs leder ofta till nya diagnostiska metoder som sedan kan etableras inom kliniskt bruk, eller nya behandlingsprinciper. Den kliniska laboratoriediagnostiken leder till snabbare och säkrare diagnoser och säker dosering av läkemedel efter ärftliga och andra faktorer vilket i sin tur leder till minskat lidande och minskad dödlighet och därmed en minskad kostnad för samhället. Den forskning som bedrivs vid institutionen är av sin natur ytterst translationell då den ofta leder till att sjukvården och sjukvårdsprocesser kan förändras till det bättre. Institutionens forskning är ofta banbrytande och presenteras i den absoluta toppen av vetenskapliga tidskrifter där det får betydelse även för vår omvärld och omfattar folksjukdomar och globala hot mot hälsan från flera infektionssjukdomar som HIV/AIDS, malaria och hepatit.

Visionen för institutionens forskning är att den skall gynna människors hälsa. Det finns ett flertal exempel där institutionens forskning lett till att diagnostik förbättras eller förenklas vilket leder till betydande besparingar för samhället. Ett exempel är den forskning som bedrivs vid Centrum för Cervixcancer prevention vilken lett till att cervixcancer nu kan förhindras och förebyggas på ett mycket effektivare sätt. Ett annat är det nu nationella register rörande HIV resistens som startades av en av institutionens professorer. Ett ytterligare exempel är institutionens forskning om fysisk aktivitetsmedicin som överförs till hälso- och sjukvårdens personal i form av den evidensbaserade handboken FYSS. Sammantaget driver institutionen för laboratoriemedicin en högaktuell forskning som har en direkt betydelse för människors hälsa.

En viktig del i institutionens arbete är att bidra med den specialkompetens som behövs för utbildning av framtidens personal inom hälso- och sjukvården. Institutionen är aktiv inom både grund- och forskarutbildning och producerar i genomsnitt 20-30 nydisputerade varje år. Många av dessa kommer sjukvården till nytta när de väljer denna som sin framtida arbetsplats.

JF
Innehållsgranskare:
2023-01-05