Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående

Här beskrivs forskningsprojekt som studerar insatser för vuxna med ADHD och deras närstående.

ADHD-kurs för vuxna med ADHD och deras närstående (PEGASUS)

Vi utvärderar genomförbarhet och effekt av en ny ADHD–kurs för vuxna med ADHD och deras närstående (PEGASUS). Kursens syfte är att öka kunskaper om ADHD samt om behandling och stöd. I forskningsprojektet har ca 300 deltagare gått PEGASUS–kursen i 14 olika kursgrupper. Projektet genomförs i samarbete med Psykiatri Nordväst, Psykiatri Sydväst och Psykiatri Södra Stockholm.

Endagsutbildning för gruppledare anordnas av KIND, för aktuella kursdatum, läs mer här.

Läs den första vetenskapliga publikationen om ADHD-kursen:

Cognitive behavior therapy-based psychoeducational groups for adults with ADHD and their significant others (PEGASUS): an open clinical feasibility trial.
Hirvikoski T, Waaler E, Lindström T, Bölte S, Jokinen J
Atten Defic Hyperact Disord 2015 Mar;7(1):89-99

Strukturerad färdighetsträning i grupp för vuxna med ADHD

Vi utvärderar strukturerad färdighetsträning för vuxna med ADHD, ursprungligen utvecklad i Tyskland. Färdighetsträningen sker i grupp och bygger på dialektisk beteendeterapi. Studiegruppen består av ca 100 vuxna med ADHD och studien sker i samarbete med öppenvårdspsykiatrin i Stockholm.

I en tidigare randomiserad kontrollerad studie rapporterade vi god genomförbarhet inom öppenvårdspsykiatrin, nöjda deltagare och signifikant effekt av färdighetsträningen.

I den aktuella studien utvärderar vi betydelsen av olika bakgrundsfaktorer för behandlingsutfallet. Vi vill se om olika bakgrundfaktorer (tex ålder eller annan samtidig psykiatrisk problematik) påverkar om man har nytta av och orkar genomföra hela färdighetsträningen. På det sättet hoppas vi kunna veta vilka som eventuellt behöver extra stöttning under färdighetsträningens gång.

Läs en sammanfattning av studien här:

Structured skills training for adults with ADHD in an outpatient psychiatric context: an open feasibility trial.
Morgensterns E, Alfredsson J, Hirvikoski T
Atten Defic Hyperact Disord 2016 Jun;8(2):101-11

Strukturerad färdighetsträning för vuxna med ADHD och beroende i LVM-vård

Samma färdighetsträning som beskrivs ovan utvärderas i ett pågående projekt inom LVM-vården. För mer information se här.

Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående

Kontakt

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa