Skip to main content

Kursutbud vid KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! KIND ger kortare och längre utbildningar, vissa med möjlighet till högskolepoäng, för vårdpersonal, skolpersonal, forskare och andra som är intresserade av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aktuella kurser

Datum Kurs Omfattning Sista anmälningsdag
25-27 september ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar Fullbokad
10-11 oktober ADI-R Grundkurs 2 dagar Fullbokad
4-6 november ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar Fullbokad
15-nov PEGASUS - gruppledarutbildning 1 dag 13-okt
28-29 november KONTAKT - Social färdighetsträning i grupp 2 dagar 23-okt

Är grundkurserna i ADOS-2 och ADI-R fulla? Sänd ett mail till utbildningssamordnare Lisa Wilsson och tala om vilken kurs du är intresserad av att få information om när det går att anmäla sig till en ny kurs.

lisa.wilsson@ki.se

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige. Skräddarsydda kurser beställs av arbetsgivaren för anställda i den egna verksamheten och utformas för att helt passa organisationens behov av både innehåll och form. Kurserna kan omfatta enstaka föreläsningar/seminarier såväl som längre kurser och kan ge högskolepoäng eller intyg. KINDs utbildningar grundas på den senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt. Utbildningen kan ske på KIND, hos uppdragsgivaren eller i annan extern kurslokal. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad. Vissa kurser återkommer regelbundet och har öppen anmälan, se aktuella kurser ovan.

För vårdpersonal

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för alla yrkesgrupper i vården som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan också anmäla dig till våra aktuella kurser ovan med öppen anmälan. Exempel på kurser för kliniker kring utredning, diagnosticering och behandling av autism och ADHD hittar du nedan. Se även vår sida om skattningsinstrument.

ADOS-2 Grundkurs

ADOS-2 är ett standardiserat diagnostiskt instrument för direktobservation av social kommunikation och interaktion samt begränsade och repetitiva beteenden samt lekförmågor. Det är särskilt utvecklat för diagnostik och differentialdiagnostik av misstänkt autismspektrumtillstånd (AST). Grundkursen omfattar 2 ½-dagar och innefattar ADOS-2-modulerna 1 till 4. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. För att vara behörig till kursen behöver du vara legitimerad psykolog eller PTP-psykolog under handledning av en ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog. För båda professionerna krävs minst 6 månaders kliniskt utredningsarbete avseende individer med AST och andra utvecklingsrelaterade tillstånd. Vid PTP-tjänstgöring gäller även krav på miniminivå för antal utförda utredningar innan kurstillfället.

ADOS-2 Knattemodulen

ADOS-2 Knattemodulen är ett standardiserat diagnostiskt instrument för direktobservation av social kommunikation och interaktion, begränsade och repetitiva beteenden samt lekförmågor. Det är särskilt utvecklat för diagnostik och differentialdiagnostik av små barn med misstänkt autismspektrumtillstånd (AST). Knattemodulen (”Toddler module”) är avsedd för barn i åldrarna 12 till 30 månader som är utan tal eller som talar i en-ords-fraser. Kursen som kombineras med ADOS- 2 Booster modul 1 och 2 vänder sig till legitimerade psykologer och PTP-psykologer som har genomgått ADOS-2 grundkurs och som har klinisk erfarenhet av instrumentet i neuropsykiatrisk utredning av små barn.

ADOS-2 Update

Den nya reviderade utgåvan av ADOS, ADOS-2, är funktionellt likvärdig med den tidigare ADOS-utgåvan och därför krävs ingen egentlig, ny formell utbildning i ADOS-2 för den som redan har lärt sig ADOS. Om du, utöver att sätta dig in i den nya ADOS-2-manualen, vill ha mer information om nyheterna i ADOS-2 kan du med fördel anmäla dig till en av våra booster-dagar där en kort uppdatering ingår.

ADOS-2 Booster

ADOS-2 ger information om barns, ungdomars och vuxnas sociala kommunikation och förekomst av repetitiva och stereotypa beteendemönster. ADOS-2-informationens kvalitet är dock avhängig bedömarens erfarenhet och kliniska färdigheter. Återkommande tillfällen där du jämför dina bedömningar med andras ökar din reliabilitet och säkerhet som bedömare. Vid booster-tillfället får du möjlighet att diskutera beteendeoperationaliseringar och att stämma av dina bedömningar och kodningar tillsammans med andra. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer och PTP-psykologer som har genomgått ADOS-2 grundkurs och som har klinisk erfarenhet av instrumentet.

ADI-R Grundkurs

En endagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar med misstänkt AST. Intervjun sammanfattas i en diagnostisk algoritm som ger ett välunderbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

KONTAKT: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med högfungerande AST utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån KBT-principer genomförs övningar och diskussioner rörande social kognition, socialt samspel och reflektion över sig själv och andra i en återkommande struktur. Deltagarna genomför antingen ett kort (12 sessioner) eller långt (24 sessioner) förlopp i grupp (ca 8 deltagare) med minst två grupptränare.

För att bli grupptränare i KONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. För mer information om utbildningen vänligen se kursens produktblad under "Aktuella kurser". För att bli certifierad grupptränare krävs utbildning och handledning i metoden. KIND ansvarar för utbildning samt certifiering. Efter avklarad utbildning på KIND krävs att grupptränaren leder en grupp i KONTAKT under handledning (ca 3 h/månad). Därefter ska en KONTAKT-grupp genomföras självständigt, det vill säga utan handledning. Under denna period skickas även en film där grupptränaren leder en session in till KIND för bedömning. Därefter kan certifikat utses från KIND.

KIND kommer erbjuda handledningsmöten för certifierade grupptränare vid ett tillfälle per år. Utöver detta ges certifierade grupptränare möjlighet att genomföra vidare träning för att handleda andra grupptränare i metoden.

Vänligen se hemsidan för mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

 

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

 

För forskare

På våra konferenser, seminarier och kurser får du som forskare ta del av den senaste forskningen inom området NPF. Se aktuella kurser ovan.

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

 

KIND-seminarier

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs. Du hittar mer information om seminarierna i vår kalender. Plats: Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

 

Patienter och anhöriga

KIND erbjuder främst kompetensutveckling för yrkesverksamma i vård, omsorg och i skolan. Men till flera av våra konferenser går det bra att anmäla sig för alla som är intresserade av ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel Fokus på autism, som hålls vartannat år. För att som patient eller anhörig lära sig mer genom kurser och arrangemang, läs mer på Forum Funktionshinder. Den som önskar delta i KINDs forskning som patient eller anhörig kan läsa mer här: "Här hittar du projekt som söker deltagare".

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Om våra kurser

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Vissa av KINDs kurser ger högskolepoäng och är ackrediterade som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer. Kontakta oss om du vill ha förslag på kursupplägg och kostnadsförslag för en skräddarsydd kurs för er verksamhets behov.
Våra kursledare är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Våra kurser hålls i de flesta fall i våra lokaler på Gävlegatan 22B, plan 8, i Stockholm. Läs mer om vad tidigare deltagare i skräddarsydd uppdragsutbildning vid KI sagt om utbildningen här: "Kursdeltagare berättar".

Kontakta utbildningssamordnare

Har du frågor om våra kurser eller om skräddarsydd utbildning om NPF? Kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson.

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare