iTWIN

iTWIN är ett samarbete mellan två institutioner på KI (KIND och Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik) och forskare vid Indiana University (USA) och Göteborgs Universitet. Syftet är att förstå vilka faktorer som påverkar barns uppmärksamhet. Detta är viktigt därför att uppmärksamhetsproblem tros ligga bakom ADHD så väl som autism.

Terje Falck-Ytter, forskare och psykolog på KIND Foto: Ulf Sirborn

Genom att flytta blicken kan vi uppmärksamma det som är viktigast för våra mål i stunden, och samtidigt se till att vi inte störs av distraherande information. Redan nyfödda tittar selektivt mot vissa typer av information, så som ansikten. Forskning antyder att uppmärksamhetsproblem spelar en viktig roll vid autism och ADHD. Både autism och ADHD är förknippade med betydande problem med vardagsfungerande och stora samhällskostnader, och att förstå de bakomliggande mekanismerna är därför viktigt. Man vet att genetiska faktorer spelar roll. I synnerhet autism har en mycket hög ärftlighet. Nyligen har man dessutom visat att autism och ADHD troligen bör förstås som kvantitativa drag längs ett etiologiskt och fenotypiskt kontinuum. Med andra ord är det antagligen ingen tydlig gräns mellan exempelvis höga autistiska drag och autism. En viktig konsekvens av detta är att studier av normalpopulationen har direkta implikationer även för det vi normalt kallar ’störningar i utvecklingen’, så som kliniska fall av autism och ADHD.

Hur man använder blicken har ett direkt samband med hjärnans uppmärksamhetsnätverk. Idag är det möjligt att effektivt mäta ögonrörelser utan att någonting måste fästas på deltagaren. Detta öppnar för nya möjligheter att studera uppmärksamhetsfaktorer hos barn.
I det beskrivna projektet vill vi studera i hur stor grad skillnader i uppmärksamhetsfunktioner hos barn kan förklaras av arv respektive miljö. Vi kommer också att undersöka om skillnader i specifika uppmärksamhetsfaktorer, mätt med ögonrörelsemätning, kan förklara varför vissa barn får mer neuropsykiatriska problem än andra, och i hur stor grad genetiska faktorer ligger bakom sådana samband.

I projektet, som vi kallat för iTWIN, kommer 450 tvillingpar (enäggstvillingar och tvåäggstvillingar), 9-12 år gamla, att ingå, rekryterade från Barn- och Ungdomsstudien i Sverige (CATSS) Enäggstvillingar delar 100% av sina gener medan tvåäggstvillingar delar 50%, så ifall en egenskap är ärftlig förväntas enäggstvillingar att vara mer lika varandra än tvåäggstvillingar. Tvillingstudier kan således ge information om den relativa betydelsen av arv och miljö för olika beteenden och sjukdomar. I iTWIN kommer vi att testa tvillingarna med ögonrörelsemätning, samtidig som vi samlar in information om barnens drag av autism och ADHD och en rad andra egenskaper.

Idag finns det stora luckor i vår kunskap om faktorerna som ligger bakom autism och ADHD. Om projektet lyckas identifiera uppmärksamhetsfaktorer som både är ärftliga och som kan förklara varför vissa barn får höga drag av autism eller ADHD, är det viktig information för framtida studier av de mer exakta (t.ex molekylärgenetiska) mekanismerna. På så vis kan studien vara ett viktigt steg i riktning mot att identifiera nya behandlingsmöjligheter för autism och ADHD.

Kontaktperson och ansvarig för genomförande av projektet ärTerje Falck-Ytter, forskare och psykolog.

 

 

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-04