COST - Enhancing the scientific study of early autism

European COoperation in Science and Technology (COST) - action BM1004: Enhancing the scientific study of early autism: A network to improve research, services and outcomes.

COST är ett sedan länge etablerat stödsystem för samarbete mellan forskare i Europa. COST har ett specifikt uppdrag och mål: att minska fragmenteringen i europeiska forskningssatsningar och att öppna den europeiska forskningsarenan för samarbeten med andra delar av världen. COST kompletterar aktiviteterna i EUs ramprogram och utgör en brygga till forskare i utvecklingsländer. KIND är den svenska noden i COST Action BM1004: Enhancing the scientific study of early autism: A network to improve research, services and outcomes. Ett stort antal vetenskapliga metoder och discipliner kan användas för att studera tidig autism, till exempel studier av sårbara populationer (t ex syskon till personer med autism eller prematurt födda), utvecklingen av nya metoder för att studera nervsystemet, utveckling och testning av screeninginstrument och interventioner. Action BM1004 kommer att skapa ett europeiskt forskningsnätverk som syftar till att den senaste utvecklingen inom forskningen ska kunna användas i klinisk verksamhet och på policynivå, vilket skulle kunna öka livskvaliteten för personer med autism, deras familjer och hela samhället. 17 europeiska länder är representerade i COST BM1004. Sven Bölte och Terje Falck-Ytter är MC members (huvudrepresentanter) för Sverige, Sven Bölte är ledare för arbetsgruppen "High-risk studies" och Terje Falck-Ytter är ledare för arbetsgruppen Teknik.

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-04