”Jag är allergisk mot en förenklad syn på föräldraskap”

Hur mycket kan man egentligen påverka sitt barn i rollen som förälder? Vi frågade Henrik Larsson, beteendevetare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet som forskar om hur arv respektive miljö påverkar vårt beteende.

Henrik Larsson. Foto: Gunnar Ask

Du vill lyfta fram komplexiteten i föräldrarollen. Berätta! 

– Så här: Det var länge sedan vi övergav synen att om föräldern bara beter sig på ett särskilt sätt, då kommer det automatiskt att ge en viss effekt på barnet. Det här är inte hela bilden. Vi vet nu att familjen är ett system med reaktioner åt båda håll – föräldrarna påverkar barnen, men barnen är aktiva i processen och påverkar vilket bemötande de får.  

Om föräldrar är en miljöfaktor i barnens liv, hur tungt väger den miljöfaktorn gentemot gener? 

– Forskning har visat att föräldrarna är en viktig miljöfaktor i barnens liv, men jag skulle vilja lyfta fram tre processer som inkluderar arvets betydelse. Den första knyter an till det jag nyss sade, nämligen att barnets temperament kan påverka vilket bemötande det får. Ett barn som är till exempel aggressivt kommer att utlösa vissa reaktioner hos sin omgivning, alltså påverka sin miljö. Men barnets temperament är delvis styrt av genetiska faktorer. Det är alltså komplext. 

– Den andra processen handlar om att den miljö som föräldrarna ger till sina barn delvis har påverkats av deras egna gener. Bakomliggande genetik för aggressivitet och impulsivitet hos föräldrarna påverkar deras föräldraskap. Det tredje exemplet handlar om att ju äldre barnet är, desto tydligare kommer det sannolikt att söka sig mot miljöer som passar barnets grundläggande läggning och temperament, som alltså delvis är genetiskt. 

Så hur viktiga är föräldrarna egentligen?  

– Föräldraskapet är en viktig komponent som påverkar barnet och barnets utveckling. Men jag är lite allergisk mot ett förenklat perspektiv som jag ibland möter – föräldraskapet är just endast en av flera viktiga komponenter som påverkar barnet. Det finns till exempel inget stöd i forskning för att föräldraskapet orsakar adhd hos barnet, men föräldraskapet kan påverka vilken väg ett barn med adhd tar genom livet. Samma tankesätt går att applicera på temperament och personlighetsdrag; det är över lag alltid multifaktoriella orsaker som förklarar mänskligt beteende och sätt att vara.  

Text: Annika Lund, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2/2021