Pågående projekt

uMOVE bidrar med kunskap och stöd till många olika projekt.

Illustration of corona virus.

Personer med Parkinsons sjukdom (PD) är i riskzonen för fysisk inaktivitet och därför särskilt utsatta för negativa hälsoeffekter under COVID-19-pandemin på grund av behovet av social distansering. Målsättningen med Erika Franzéns Beta-PD Corona-projekt är att undersöka sensoravledad fysisk aktivitet tillsammans med självupplevd hälsa hos personer med PD under den första vågen av COVID-19-epidemin, samt de faktorer som är associerade med dess konsekvenser.

 

styrketräning

I Marie Kierkegaards projekt "Styrketräning vid MS-relaterad trötthet/fatigue” används rörelsemätare för att kartlägga fysisk aktivitetsnivå hos deltagarna i början och sedan i slutet av den 12 veckor långa träningsperioden. Syftet med projektet är att utvärdera effekten av hög-intensiv styrketräning på MS-fatigue. r kan du läsa mer.

 

student helping patient

I Malin Nygren-Bonniers projekt ReCov följer vi upp sjukhus- och hemmavårdade personers fysiska och mentala mående efter genomgången Covid-19. Fysisk funktion utvärderas i form av muskelstyrka, fysisk kapacitet, fysisk aktivitet, andnings- och röstfunktion, samt aktivitetsförmåga, nutritionsstatus, kognition, trötthet (fatigué), åsikter samt erfarenheter av hälsoinformation på nätet och psykisk hälsa. Som en del av utvärderingen får patienterna rörelsemätare under 7 dagar för att objektivt registrera personens fysiska aktivitet.

 

Walk the stairs.

Personer med primär hyperparatyreoidism kan drabbas av benskörhet, muskelsvaghet och kognitiv svikt med risk för fallolyckor och skador. Målet med Åsa Dedering och Inga-Lena Nilssons studie,  PARAFYS, är att utvärdera om individanpassad fysisk träning kan minska risken för negativa konsekvenser av sjukdomen och förbättra återhämtningen efter kirurgisk behandling. Behandlingsresultaten utvärderas i första hand avseende kognitiv förmåga och fysisk funktion.

 

Better in - better out

Better in – better out projektet syftar till att identifiera äldre personer med förhöjd risk för komplikationer efter onkologisk buk-kirurgi och att utvärdera effekterna av preoperativ träning för denna patientgrupp. I Elisabeth Rydwiks projekt kommer ActivPAL accelerometrar att användas för att ge feedback och utvärdera fysisk aktivitet.

 

umove

FA-mätning och metodutveckling

David Moulaee Conradssons projekt syftar till att förbättra noggrannheten hos bärbara sensorer för bedömning av fysisk aktivitet bland personer som lever med neurologisk sjukdom eller skada. Det syftar även till att utveckla en kontextspecifik markör för att mäta fysiskt aktivitetsbeteende vilket integrerar mått på fysisk aktivitetsintensitet, med den rumsliga positionen och den kontextuella inställningen där aktiviteten utförs.

 

Hi Balance project

"HiBalance-MS"-projektet, som syftar till att utveckla utmanande balansträning för personer med multipel skleros, används ett mobilt sensorbaserat rörelseanalyssystem för att mäta gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros med och utan samtidig kognitiv uppgift. Här kan du lyssna på doktorand Andreas Wallins presentation av projektet.

 

 

 

 

Hi-Balance project

BETA-PD projektet syftar till att karakterisera och koppla fysiska och kognitiva effekter av träning (HiBalance) till hjärnfunktion hos personer med Parkinsons sjukdom. Inverkan på gångförmågan när man samtidigt utför en kognitiv uppgift (dual-task) undersöks med GAITRite-systemet. Projektet drivs av Erika Franzéns forskargrupp. Du kan läsa mer om träning för Parkinsons här

 

 

uMOVE

The goal with Erika Franzéns project is to explore the feasibility, reliability and validity of fNIRS in adults and people with neurological diseases (e.g. stroke, Parkinson’s and multiple sclerosis) during single task (walking) and dual task (e.g. performing a motor task in conjunction with a cognitive task and navigated walking). This study holds great potential to increase knowledge of motor-cognitive difficulties in older adults and people with neurological diseases which in turn will inform fall prevention strategies for these groups.

 

Amyloida plack vid Alzheimers sjukdom
Amyloida plack Foto: Getty Images

Exenatid är ett läkemedel som används i behandling av typ 2-diabetes –vissa studier har även visat på en positiv effekt av denna behandling av motoriska symtom i samband med Parkinsons sjukdom. Studiens upplägg innefattar långtidsuppföljning och kompletterande metoder för att mäta behandlingseffekten av Exenatid. Detta i syfte att bekräfta tidigare resultat och belysa mekanismerna som aktiveras av behandlingen vid Parkinsons sjukdom. uMOVE stödjer projektet med aktivitetsmätning av patienterna med hjälp av Actigraph.

DM
Innehållsgranskare:
Linda Jaktholm
2023-12-05