Högintensiv styrketräning hos personer med multipel skleros som upplever fatigue - effekter på funktionstillstånd, välbefinnande och inflammatoriska biologiska markörer

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk neurodegenerativ sjukdom i det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen är fatigue (trötthet). För personer med MS kan fatigue leda till aktivitetsbegränsningar, delaktighetsinskränkningar och sämre livskvalitet.

MS-fatigue kan vara relaterat till sjukdomen i sig, där ökade nivåer inflammatoriska biologiska markörer (cytokiner) är bidragande. Styrketräning kan ha en direkt effekt på sjukdomen genom att modulera cytokinnivåer, där en högre träningsintensitet kan ge bättre effekt. Det saknas dock högkvalitativa studier som undersöker effekter av hög-intensiv styrketräning hos personer med MS som lider av MS-fatigue.

Syfte

Att utvärdera effekter av högintensiv styrketräning på funktionstillstånd, välbefinnande/hälsorelaterad livskvalitet och inflammatoriska biologiska markörer hos personer med MS fatigue.

Metod

En randomiserad kontrollerad studie planeras där personer med måttlig till svår MS-fatigue slumpmässigt lottas till träning en eller två gånger per vecka. Träningen består av ett 12 veckors högintensivt styrketräningsprogram under ledning av fysioterapeut. Data samlas in före och direkt efter avslutad träningsperiod. Med hjälp av frågeformulär och analys av inflammatoriska markörer i blod kommer vi utvärdera om interventionen leder till minskad trötthet (primära utfallet), förbättrat funktionstillstånd, bättre hälsorelaterad livskvalitet och har en inflammationsdämpande effekt, samt om det är skillnad avseende träningsfrekvens.

Betydelse

Om interventionen har positiva effekter kan kunskapen komma till direkt nytta för personer med MS-fatigue till exempel i form av behandlingsrekommendationer. Vidare kan träningen lätt implementeras i såväl hälso- och sjukvården som i friskvården.

Projektledare

Marie Kierkegaard

Lektor/fysioterapeut