Nikolaos Christidis

Nikolaos Christidis

Lektor/Övertandläkare | Docent
Telefon: +46852488124
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *2007 *Best Poster Award – Clinical research, /Karolinska Institutet/
  *2011* Pris för bästa avhandling under 2010-2011, /Svenska
  tandläkaresällskapet/
  *2012* The Wiley-Blackwell Neuroscience Young Investigator Award,
  /International Association for Dental Research (IADR)/
  *2020* Författarstipendium, / Läromedelsförfattarna/
  *2020 *Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska akademi
  *2022-2024* Ordförande för Neuroscience Group inom International
  Association for Dental Research
  *Utbildningar och examina*
  *2000-06 *Humaniora – Nygrekiska, /Stockholms universitet/
  *2002-05 *Tandläkarexamen, /Karolinska Institutet/
  *2010-06 *Medicine doktorsexamen, /Karolinska Institutet/
  / Titel:/ The serotonin receptor type 3 in chronic and
  experimental human muscle pain
  http://publications.ki.se/xmlui/discover?query=978-91-7409-752-8&
 • submit=S%C3%B6k
  [1]
  *2011-10 *Specialist i bettfysiologi, /Eastmaninstitutet Folktandvården AB/
  *2012-02 *Forskarhandledarutbildning, /Karolinska Institutet/
  *2012-12 *Grundläggande högskolepedagogik, /Karolinska Institutet /
  *2016-05* Specialist i avancerad smärtmedicin, /Scandinavian Society of
  Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)/
  *2017-01* Docent i odontologi, /Karolinska Institutet/
  /​/*2017-05*/ /Open Networked learning, / Karolinska Institutet/
  /​/*2018-05*/ /Högskolans uppdrag, högskolepedagogik II, / Högskolan
  Dalarna/
  *2019-11* Framtidens utbildningsledare, /Karolinska Institutet/
  [1] http://publications.ki.se/xmlui/discover?query=978-91-7409-752-8&
 • amp
 • submit=S%C3%B6k

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är orofacial smärta och käkfunktionsstörning,
  från orsak till behandling hos såväl barn som vuxna. Huvudfokus ligger på
  ansiktssmärta av muskulärt ursprung. Det är välkänt att smärta i
  ansiktet inte bara är en obehaglig sensorisk upplevelse utan också en
  känslomässig upplevelse. Dessa smärttillstånd är ofta kroniska och
  påverkar både käkleden och tuggmusklerna samt deras associerade
  strukturer. Ansiktssmärta av muskulärt ursprung har en prevalens på cirka
  10-20% och är 1, 5 till 2 gånger mer förekommande hos kvinnor än män.
  För att förbättra befintliga och få fram nya verktyg i
  behandlingsarsenalen behöver kunskapen etiologi, patofysiologi och
  behandlingseffektivitet öka. Det vill säga, vi behöver försöka finna
  förklaringar till varför smärta och käkfunktionsstörning uppstår, hur
  ansiktssmärtan påverkar käkfunktionen och hur effektiva olika
  behandlingsmetoder är för både barn och vuxna.
  För att öka förståelsen bakom orsaken till orofacial smärta undersöker
  vi uttrycket av smärtreceptorer i muskelvävnad hos både friska deltagare
  och patienter med myalgi. För att förstå vilka bakomliggande riskfaktorer
  som finns så följer vi barn och ungdomar i två år för att dels få veta
  hur många som lider av detta men också för att se vad det finns för
  samband och samsjuklighet. När det gäller käkfunktion undersöker vi om
  och hur ansiktssmärta i tuggmuskler eller käkleder påverkar patienternas
  tuggförmåga, vilket är ett av deras mest uttalade besvär, men även deras
  finmotoriska funktion. I dagsläget behandlas växande barn utefter studier
  och riktlinjer baserade på vuxna. Vi vet med andra ord inte om dessa
  behandlingar har effekt eller om de påverkar barnens tillväxt av ansiktet.
  Därför gör vi (i vår vetskap) den första behandlingsstudien där vi
  undersöker och utvärderar behandlingseffektivitet samt eventuella
  biverkningar hos växande barn och ungdomar med ansiktssmärta av både
  muskulärt- och käkledsursprung.
  Jag har även en pedagogisk forskningsinriktning där vi undersöker hur
  lärandet tar form i undervisningen på tandläkarprogrammet. Ett område vi
  särskilt fokuserar på är det akademiska och det professionella
  skriftbruket, som inbegriper vad, hur och i vilket syfte våra studenter
  läser och skriver.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Odontologi, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2010
 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier

Nyhetsartiklar från externa medier