Kurser för magister- och masterexamen inom odontologi

Har du funderat att ta en masterexamen i odontologi eller läsa till en magisterexamen i odontologisk profylaktik eller tandteknik?

De kurser som leder till en magister- och masterexamen inom odontologi är:

1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi (15 hp)

Denna kurs ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning och få de nödvändiga kunskaperna inom vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi

2. Examensarbete (30 hp)

Examensarbete för masterexamen i odontologi

Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik

Examensarbete för magisterexamen i tandteknik

Kursen syftar till att självständigt planera, genomföra, författa och redovisa en vetenskaplig studie inom huvudområdet odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik.

Nagihan Bostanci

Kurskoordinator och examinator