Trafikskadeprevention

Forskningen inom trafikskadeprevention leds av professor Anders Kullgren, som är anknuten till Karolinska Institutet. Anders Kullgren är också forskningschef på försäkringsbolaget Folksam.

Kartläggning av långvariga konsekvenser av personskador orsakade av trafikolyckor

Kunskapen om långvariga konsekvenser för individer som skadats i trafikolyckor är begränsad, då uppföljningsdata om personskador ofta inte är tillgängliga, vare sig i Sverige eller internationellt. Till exempel saknas kunskap om när och i vilken utsträckning olika skadediagnoser leder till (långtids)sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning, medicinsk invaliditet och förtida död.

Syftet med vår forskning är att få kunskap om långvariga konsekvenser av personskador orsakade av bil- eller cykelolyckor. Detta görs genom att undersöka hur vanligt det är att sådana skador leder till långtidssjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning, medicinsk invaliditet samt förtida död - och hur detta varierar mellan kvinnor och män, och med olika sociodemografiska och skaderelaterade faktorer. Genom att analysera försäkringsdata från Folksam samt information ur rikstäckande register kan vi kartlägga parametrar som påverkar risken att skadas vid trafikolyckor och risken för långvariga medicinska konsekvenser efter en olycka. Denna typ av forskningen ger värdefull information till myndigheters och andra aktörers så att rätt åtgärder vitas och att vi tillsammans kan arbeta mot att uppfylla Nollvisionen, det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.

Projektgruppen är tvärvetenskapliga och har kompetens inom trafiksäkerhet, skadeprevention, försäkringsmedicin, sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning och medicinsk invaliditet.

Pågående projekt

- Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka
- Långvariga konsekvenser av personskador orsakade av cykelolyckor.

Mer information finns här

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-01-29