Läkares sjukskrivningspraxis

Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen och vi gör flera forskningsprojekt om läkares möjligheter att utveckla, vidmakthålla och utöva försäkringsmedicinsk kompetens.

Läkares arbete med sjukskrivning

Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvaro är en vanlig ordination i svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt är den vetenskapligt baserade kunskapen om detta mycket knapp. Sådan kunskap behövs både som bas för interventioner och för att utvärdera genomförda åtgärder. I detta projekt har vi genomfört fyra omfattande datainsamlingar via enkäter, en år 2004, en 2008, en 2012 och en år 2017.

Läs mer om projektet här

Läs mer om publicerade rapporter

Läkares syn på vad som är problematiska sjukskrivningsfall

Syftet med projektet är att med läkarens perspektiv som utgångspunkt undersöka vilka faktorer som bidrar till att läkare inom primärvård och företagshälsovård upplever ett sjukskrivningsärende som problematiskt. Förståelse för dessa faktorer kan antas underlätta för läkare att hitta alternativa förhållningssätt och ge chefer inom sjukvård, försäkringskassa m.fl. en mer tydlig uppfattning om under vilka faktiska förutsättningar läkare gör arbetsförmågebedömningar.

Läs mer om projektet här

Ledning och styrning inom hälso- och sjukvård

År 2004 fick Karolinska Institutet i uppdrag av regeringen att hålla i en utredning om problem inom hälso- och sjukvården när det gäller hantering av patienters sjukskrivning.

Projektansvarig: Professor Kristina Alexanderson

En omfattande datainsamling genomfördes och resultaten sammanställdes i följande rapporter:

Alexanderson K, Brommels M, Ekenvall L, Karlsryd E, Löfgren A, Sundberg L, Österberg M. Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning. Stockholm: Sektionen för personskadeprevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; 2005. 

Alexanderson K, ed. Bilaga till rapporten Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning; sex delstudier. Stockholm: Sektionen för personskadeprevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; 2005. 

En kort sammanfattning av resultaten:

I utredningen framkom ett stort behov av att utveckla ledning och styrning av hur sjukvården hanterar patienters sjukskrivning. Regeringen och landstingen vidtog då flera olika åtgärder för att främja detta. För att kunna utvärdera åtgärderna gjorde Karolinska Institutet en baslinjestudie om hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning. Landstingsdirektörer och chefer på andra strukturella nivåer i samtliga landsting intervjuades.

Läs hela sammanfattningen här

Den övergripande rapporten från projektet:

Alexanderson K, von Knorring M, Parmander M, Tyrkkö A. Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning. Sektionen för Personskadeprevention, Karolinska Institutet. 2007.

Ytterligare en publikation i projektet är:

von Knorring M, de Rijk A, Alexanderson K. Managers perceptions of the manager role in relation to physicians: a qualitative interview study of the top managers in Swedish healthcare. BMC Health Services Research. 2010,10:271.

En ny rapport, september 2013

Syftet med den här studien var att få ökad kunskap om hur chefer på olika nivåer inom hälso- och sjukvården leder och styr arbetet med patienters sjukskrivning och om detta förändrats sedan 2007, då en motsvarande studie gjordes.

Här kan du läsa rapporten

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-21