Andra projekt

Vi gör flera projekt som inte har direkt knytning till sjukfrånvaro. Nedan listas några av dem.

Public Health Innovation and Research in Europe, PHIRE

Projektet "Public Health Innovation and Research in Europe" (PHIRE) drevs av EUPHA (European Public Health Association) och syftade till att undersöka på vilket sätt och till vilka grupper, organisationer och myndigheter som forskningsresultat från åtta olika EU finansierade folkhälsoprojekt hade spridits inom EU. Syftet var även att studera om och hur eventuella nya kunskaper har föranlett åtgärder i dessa länder. Sektionen för försäkringsmedicin koordinerade en av fyra delstudier i detta EU finansierade projekt, som pågick 2010-2013.

Mera information om projektet PHIRE

Sharing Registry Data for Health Research in the Nordic Countries

Projektet är ett samarbete mellan representanter för de nordiska länderna, initierat och delvis finansierat av NordForsk. Syftet var att undersöka sätt att underlätta forskartillgång till nordiska offentliga dataresurser, framför allt hälsodataregister och populationsregister, för samnordiska och internationella projekt inom epidemiologi och hälsoforskning.

Rapporten föreslår att NordForsk tar initiativ till att inrätta en nod/kontaktpunkt i varje nordiskt land som har till uppgift att ta hand om praktiska, organisatoriska och rättsliga frågor som stöd för forskare som vill använda sammanlagda data från de nordiska länderna i forskningen och/eller organisera nordiskt samarbete. Noden bör också vara aktiv när det gäller strategiska frågor, såsom att förbereda nordisk samverkan kring framtida förändringar i europeisk och annan lagstiftning och rättspraxis vad gäller användning av persondata i forskning. Gruppens slutrapport till NordForsk finns tillgänglig för nedladdning här tillsammans med bilagor.

Som en av sina aktiviteter arrangerade gruppen en workshop vid den nordiska kongressen i registerepidemiologi (the 5th Nordic Meeting in Epidemiology and Register-based Health Research in Reykavijk 15-16 June 2011). Videoinspelningar från denna workshop finns bland de bifogade bilagorna (Appendix 4, flera filer).

Samarbetsgruppen bestod av följande personer: Magnus Stenbeck, Sverige; Camilla Stoltenberg, Norge; Mads Melbye, Danmark; Marjut Salokannel, Finland; Maria Heimisdottir, Island.

Vi fick också stöd från Kate Svensson, Sverige, med att förbereda möten och skriva minnesanteckningar, och Ulf Jonsson, Sverige, med att organisera workshop på Island samt att författa slutrapporten. Många har investerat egen tid och engagemang för att stödja projektet vilket vi är tacksamma för. Vi hoppas resultatet kan användas till att förbättra och utveckla forskningssamarbetet mellan de nordiska länderna och användandet av våra unika dataresurser internationellt även utanför Nordens gränser.

Rapport:Sharing registry data for health research in the Nordic countries – a proposal for increased collaboration

Appendix 1: The Nordic conference on Registry Epidemiology in Iceland 15-16 June 2011

Appendix 2: Examples of Nordic collaborations: benefits and challenges

Appendix 3: Open letter to European Decision Makers

Kön och arbete

Detta projekt startade som forskningsprogrammet Kön och Arbete vid Arbetslivsinstitutet år 2000. Syftet med projektet är att studera kvinnors och mäns arbetsliv och hälsa med focus på processer som påverkar könsuppdelningen i arbetslivet. Frågeställningar är bl a konsekvenser av arbetsmarknadsförändringarna under 1990-talet rörande segregationsmönster, arbets- och levnadsvillkor och hälsa. Mer specifika frågor rör sambanden mellan könsuppdelning i arbetslivet och arbetsförhållanden för kvinnor och män, inflytandemöjligheter och hälsa. Tidigare var olika lokala aktörer involverade i arbetet. Forskningen är interdisciplinär, och studerar könssegregering på olika strukturella nivåer. I projektet görs både kvalitativa och kvantitativa dataanalyser.
Sedan 2006 bedrivs projektet från Sektionen för försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Läs mer om projektet här

Rapporter

Projektet: Sjukfrånvaro och och arbetsmarknadens horisontella könssegregering

SIMSAM INFRA

SIMSAM INFRA is a planning project which has as its goal to
1. coordinate and make visible the infrastructural aspects of the SIMSAM collaboration with respect to data and methodological support
2. develop a plan for the coordination of existing infrastructures for the purpose of register based research
3. work for Nordic coordination of infrastructure for personal data in research
4. develop an information system over existing resources, organizations, and actors than can be updated regularly.

Below you will find a viceo about saving lives through register based research: Professor Hans-Olov Adami, former chair of Harvard School of Public Health and Department of Epidemiology and Biostatistics at Karolinska Institutet, and professor Juleen Zierath, chair of the Nobel Committee for Physiology and Medicine talk about the benefits of large population based registers for the advancement of research that saves lives and improves living conditions.

You will find more information here

Project leader: Magnus Stenbeck

KA
Innehållsgranskare:
2024-02-21