Vad registreras i LADOK

Alla underlag som kräver underskrift av studierektor och prefekt lämnas in till LADOK-administratören, Agneta Wittlock. Dokumenten skall vara i original och enkelsidiga.

-
Aktivitet och försörjning Redovisas en gång per termin (maj och november). Utskick från administratören med instruktioner.
Antagning Registreras för alla doktorander och innefattar Personuppgifter, ämneskod, datum för antagning, termin då forskarutbildningen påbörjar, huvud- samt ev bihandledare.
Byte av ämne Vid byte av ämne måste ny ansökan göras på härför avsedd ansökningsblankett.
Byte av handledare Måste ske skriftligen på härför avsedd blankett med alla partners undertecknande.
Individuell studieplan T.ex. fördelning i procent (%) vad gäller handledaransvar mellan handledare samt bihandledare
Halvtidskontroll Protokoll efter genomförd halvtidskontroll skickas till administratören för registrering.
LADOK-utdrag Ett utdrag ut LADOK som krävs inför t.ex. disputation och även när man söker vissa kurser. Utdraget lämnas ut av administratören efter önskemål.
Tillgodoräknade kurser Ämnesspecifika kurser lästa / genomförda: - i annan utbildning vid KI - vid annan högskola. Certifikat, kursintyg skickas till LADOK-administratören, godkänd av ämnesföreträdare och med angivelse av kurspoäng, för registrering
Uppehåll och avbrott Sker skriftligen med underskrift av doktorand, handledare samt ev. bihandledare.
AW
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-04-02