Forskningsmiljöer som inspirerar framtidens forskare

Tiden är förbi då en forskare kunde bedriva meningsfull forskning i ensamhet. De stora genombrotten nås idag genom samverkan mellan de skarpaste hjärnorna som vågar ställa djärva frågor och utmana rådande paradigmer.

Det är först när grundforskning möter klinisk forskning, när biologi möter teknik och när nya idéer möter kompetens och erfarenhet, som den stora nyttan skapas. Karolinska Institutet har därför satsat på att utveckla infrastrukturen, med ultramoderna och skräddarsydda laboratoriebyggnader för experimentell och klinisk forskning. Med detta skapar vi bästa möjliga förutsättningar för banbrytande medicinsk forskning.

En flexibel forskningsmiljö ger möjlighet till en dynamisk och kontinuerlig förändring av forskargruppers sammansättning. De nya laboratorierna är dessutom ett uttryck för Karolinska Institutets ambition att katalysera överföringen av forskningsgenombrott till ny diagnostik, behandling och vård till gagn för såväl patienter som för hela samhället.

– I Sthlm 3-projektet har vi testat nya biomarkörer för prostatacancer, som är betydligt mer pålitliga än PSA. Framgångarna har vi nått tack vare vår väletablerade infrastruktur som gör att vi snabbt kan överföra forskningsupptäckter till hälso- och sjukvården. Med ett mer träffsäkert sätt att testa för prostatacancer sparar vi både onödigt lidande hos den enskilde patienten och resurser för samhället, förklarar Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi.

Fakta

Över hälften av Karolinska Institutets verksamhet bedrivs i den kliniska miljön, i första hand på sjukhus men även inom primärvård och äldrevård.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden i Stockholm och vid flera av länets största sjukhus. 

Bland de senaste infrastruktursatsningarna kan nämnas Biomedicum på campus Solna som är ett nytt landmärke för biomedicinsk forskning och ett av Europas största laboratorier med 1 600 medarbetare. Biomedicum erbjuder våra forskare moderna lokaler som främjar experimentell forskning över vetenskapliga gränser med naturlig samverkan med den kliniska forskningen.

Vid campus Huddinge finns  det nya forskningshuset Neo, som kännetecknas av samverkan då byggnaden har planerats efter funktioner och inte efter institutioner. Förutom laboratorier, finnas det även utbildningslokaler baserade på framtidens lärandemiljöer.

Camilla Sjögren
2024-03-18