Endometrios - en plågsam sjukdom

Endometrios är en mycket vanlig sjukdom som drabbar 10 % födda med livmoder. Trots att sjukdomen är vanlig är den fortfarande ganska okänd bland allmänheten och endometriosdrabbade kan ibland få vänta länge innan de får en diagnos och en förklaring till sina problem. På Karolinska Institutet forskar vi för att hitta orsaker till sjukdomen och på att förbättra fertiliteten för de drabbade.

Endometrios innebär för de endometriosdrabbade ofta långa perioder av sjukskrivning, medicinsk behandling, upprepade kirurgiska ingrepp och/eller infertilitetsbehandlingar med betydande neagtiv påverkan på livskvalitet.

Vid endometrios har livmoderslemhinnan spridits utanför livmodern och bildat små ”härdar”, vanligast på äggstockarna och på bukväggen, se bild, vilka ”menstruerar” varje gång den endometriosdrabbade har sin mens och kan då leda till svår buksmärta och kronisk inflammation, förklarar professor och överläkare Kristina Gemzell Danielsson vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa .

Ännu är sjukdomens orsaker ofullständigt kända

Många teorier har framförts och sannolikt är det ett samspel mellan genetiska, immunologiska och miljöfaktorer som ligger bakom sjukdomens uppkomst. Den teorin som genom tiderna har ansetts som en av de viktigaste är den som bygger på att kvinnor med endometrios anses ha ett bakåtflöde av sin menstruation (retrograd menstruation) vilket innebär att blod hamnar i buken via äggledarna. Modern forskning har visat att stamceller skulle kunna spela en roll i uppkomstmekanismen av endometrios. Stamceller har unika egenskaper som gör att de kan utvecklas till olika celltyper och skulle därför kunna förklara varför livmoderslemhinnan via retrograd menstruationsflöde lyckas ”invadera” och etablera sig utanför sitt ursprungsorgan.

– I den aktuella forskning som pågår tittar de på olika stamcellsmarkörer som undersöks i livmodern och i endometrioshärdar. Vi undersöker också hur olika gener uttrycks i livmoderslemhinnan hos kvinnor med och utan endometrios och om dessa gener påverkar det befruktade äggets förmåga att fästa vid livmoderväggen. Det har visat sig att livmoderslemhinnan hos endometriosdrabbade har ett avvikande genutryck och detta varierar med graden av sjukdom. Vi hoppas att vår forskning kan bidra till att utveckla behandlingsmetoder som kan öka implantationsmöjligheten och fertiliteten hos endometriosdrabbde, säger Kristina Gemzell Danielsson.​

Endometrios är också associerad med en något ökad risk för äggstockscancer. I ett pågående projekt studeras vävnad från kvinnor med endometrios som drabbats av äggstockscancer för att identifiera biologiska mekanismer, involverade i

tumörutveckling. Målet med dessa studier är att finna tidiga markörer för utveckling av cancer och underlag för preventiv behandling.

Ingen botande behandling finns att tillgå

Då man ännu inte klarlagt sjukdomens exakta uppkomstmekanismer kan man oftast inte erbjuda endometriosdrabbade en botande behandling. Därför behandlas patienterna idag endast för sina symtom med smärtstillande medel, olika hormonbehandlingar och/eller operationer

Forskarna hoppas att resultaten i deras olika forskningsprojekt kommer att bidra till att öka kunskapen om sjukdomens bakomliggande orsaker, dess påverkan på fertilitet samt association med äggstockscancer och därmed potentiellt kunna öka livskvaliteten för denna patientgrupp.

Endometrios uppmärksammas i Medicinsk Vetenskap

I ett nummer av Medicinsk Vetenskap uppmärksammas endometrios och de kraftigt begränsande faktorer där svåra smärtor eller rikliga blödningar kringskär jobb och umgänge. I artikeln intervjuas forskaren Sebastian Gidlöf om den senaste endometriosforskningen och om den sjukdomsbörda som sjukdomen ger upphov till för både individen och samhället.

– Forskning om kvinnosjukdomar är allmänt eftersatt och har svårare att få anslag. Men vid endometrios begränsas forskningen även av svårigheterna med att använda en tillförlitlig djurmodell, därför saknas grundläggande kunskaper om hur sjukdomen uppstår, förklarar Sebastian Gidlöf, gynekolog och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa samt institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

Endometrios ger en stor sjukdomsbörda, både för individen och för samhället, eftersom det är yngre kvinnor i barnafödande och yrkesverksam ålder som drabbas. För kvinnan innebär detta, förutom lidande, både sjukfrånvaro och nedsatt inkomst. För samhället innebär detta en ekonomisk belastning jämförbar med den som gäller för andra kroniska sjukdomar, som ledgångsreumatism, Crohns sjukdom eller diabetes, främst på grund av kvinnornas sänkta arbetsförmåga.

Vill du vara med och bidra till att hitta svaren på varför endometrios uppkommer och hur det kan botas? Ge din gåva direktvia webben eller kontakta oss på Development Office.

För mer information om endometrios kontakta gärna Endometriosföreningen. Föreningen är en ideell patientförening med ändamål att sprida kunskap om endometrios och stödja personer som drabbats av sjukdomen
se endometriosforeningen.com

Profile image

Kristina Gemzell Danielsson

Professor/Överläkare
Camilla Sjögren
2024-06-18