Skip to main content

Forskningsmiljöer som inspirerar framtidens forskare

Tiden är förbi då en forskare kunde bedriva meningsfull forskning i ensamhet. De stora genombrotten nås idag genom samverkan mellan de skarpaste hjärnorna som vågar ställa djärva frågor och utmana rådande paradigmer.

Det är först när grundforskning möter klinisk forskning, när biologi möter teknik och när nya idéer möter kompetens och erfarenhet, som den stora nyttan skapas. Dagens laboratorier är inte optimalt utrustade för dagens och morgondagens metoder och arbetssätt. Därför satsar Karolinska Institutet på att utveckla infrastrukturen, med ultramoderna och skräddarsydda laboratoriebyggnader för experimentell och klinisk forskning. Med detta vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för banbrytande medicinsk forskning.

En flexibel forskningsmiljö ger möjlighet till en dynamisk och kontinuerlig förändring av forskargruppers sammansättning. De nya laboratorierna är dessutom ett uttryck för Karolinska Institutets ambition att katalysera överföringen av forskningsgenombrott till ny diagnostik, behandling och vård till gagn för såväl patienter som för hela samhället.

– I Sthlm 3-projektet har vi testat nya biomarkörer för prostatacancer, som är betydligt mer pålitliga än PSA. Framgångarna har vi nått tack vare vår väletablerade infrastruktur som gör att vi snabbt kan överföra forskningsupptäckter till hälso- och sjukvården. Med ett mer träffsäkert sätt att testa för prostatacancer sparar vi både onödigt lidande hos den enskilde patienten och resurser för samhället. Vi räknar med att testet ska finnas tillgängligt inom rutinsjukvården 2016, förklarar Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi och vice prorektor.

Fakta

Över hälften av Karolinska Institutets verksamhet bedrivs i den kliniska miljön, i första hand på sjukhus men även inom primärvård och äldrevård.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden i Stockholm och vid flera av länets största sjukhus. Inför 2018 planeras flera stora infrastruktursatsningar både på campus Solna och campus Huddinge.

Bland dessa kan nämnas Biomedicum på campus Solna som kommer att bli ett nytt landmärke för biomedicinsk forskning och ett av Europas största laboratorier med 1 600 medarbetare. Syftet med Biomedicum är att erbjuda våra forskare moderna lokaler som främjar experimentell forskning över
vetenskapliga gränser med naturlig samverkan med den kliniska forskningen.

Vid campus Huddinge byggs forskningshuset Neo, som kännetecknas av samverkan då byggnaden planeras efter funktioner och inte efter institutioner. Förutom laboratorier, kommer det även finnas utbildningslokaler baserade på framtidens lärandemiljöer.