Universitetsförvaltningen

This page in English

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och universitetsförvaltningen.

Universitetsförvaltningens uppgifter är:

 • att stödja KI:s institutioner
 • att stödja KI:s ledning, de tre styrelserna och deras underorgan
 • att svara för administrativt stöd och samordning för flera centrumbildningar och projektorganisationer

Universitetsdirektör

Katarina Bjelke

Telefon: 08-524 800 00
E-post: universitetsdirektor@ki.se

Chefssekreterare

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se

Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Planeringsdirektör

Ingrid Palmér

Telefon: 08-524 865 66
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Ingrid.Palmer@ki.se

Strategiskt ledningsstöd

UF-stab

Inom universitetsförvaltningens stab handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för universitetsförvaltningen.

Enheten är indelad enligt nedan:

 • Ekonomi
 • Intendentur
 • Personal
 • Support Systems

Administrativ chef

Tomas Högberg

Telefon: 08-524 867 50
Enhet: UF-stab
E-post: tomas.hogberg@ki.se

Avdelningsadministratör

Anne-Marie Windahl

Telefon: 08-524 866 10
Enhet: UF-stab
E-post: Anne-Marie.Windahl@ki.se

UF-stab

Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till de tre verksamhetsstyrelserna samt avseende internationalisering även till KI:s ledning. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Internationella kansliet
 • Grants Office

Avdelningschef

Reet Joandi

Telefon: 08-524 865 45
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Reet.Joandi@ki.se

Avdelningsadministratör

Susanne Maxeem

Telefon: 08-524 837 19
E-post: susanne.maxeem@ki.se

Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Antagning, examen och disputation
 • Stöd till Program- och utbildningsnämnder
 • Studenthälsan
 • Student- och karriärservice
 • Utbildningsadministrativa system
 • Uppdragsutbildning

Avdelningschef

Åsa Nandorf

Telefon: 08-524 865 16
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: Asa.Nandorf@ki.se

Avdelningsadministratör

Karin Lans

Telefon: 08-524 864 24
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: karin.lans@ki.se

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för avdelningens arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ekonomiservice
 • Inköp och upphandling
 • Redovisning och Controlling
 • Grants Management Office

Avdelningschef/ekonomidirektör

Eva Tegelberg

Telefon: 08-524 868 58
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: Eva.Tegelberg@ki.se

Ekonomiavdelningen

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning, AV-support, profilbutik och post.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Lokalförsörjning
 • Miljö och säkerhet
 • Service

Fastighetsdirektör

Rikard Becker

Telefon: 08-524 865 25
Enhet: Fastighetsavdelningen
E-post: rikard.becker@ki.se

Avdelningsadministratör

Christina Löfgren

Telefon: 08-524 865 50
Enhet: Service
E-post: Christina.A.Lofgren@ki.se

Fastighetsavdelningen

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Förhandlingsenheten
 • Kompetensförsörjningsenheten
 • Löneenheten

Avdelningschef/HR-direktör

Mats Engelbrektson

Telefon: 08-524 866 11
Enhet: HR-avdelningen
E-post: mats.engelbrektson@ki.se

Avdelningsadministratör

Moa Borg

Telefon: 08-524 867 30
Enhet: Ledning/samordning HR
E-post: moa.borg@ki.se

HR-avdelningen

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen är indelad i följande enheter:

 • IT Infrastruktur
 • IT Service
 • IT Utveckling

IT-chef

Joakim Winter

Telefon: 08-524 853 46
Enhet: Ledning och ledningsstöd
E-post: joakim.winter@ki.se

IT-avdelningen

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Juridiska enheten
 • Arkiv och registratur

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Juridiska avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har en strategisk funktion. Den ska skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för Karolinska Institutet nås, nämligen att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ledningskommunikation och press
 • Internkommunikation och verksamhetsstöd
 • Externa relationer och forskningskommunikation
 • Akademiska högtider
 • Medicinens historia och kulturarv

Tf kommunikationsdirektör

Peter Andréasson

Telefon: 08-524 865 80
Mobil: 070-724 97 13
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: peter.andreasson@ki.se

Avdelningsadministratör

Anki Israelsson

Telefon: 08-524 866 42
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: Anki.Israelsson@ki.se

Kommunikationsavdelningen

OrganisationUniversitetsförvaltning