Skip to main content

Universitetsförvaltningen

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och universitetsförvaltningen.

Universitetsförvaltningens uppgifter är:

 • att stödja KI:s institutioner
 • att stödja KI:s ledning, fakultetsnämndens tre kommittéer
 • att svara för administrativt stöd och samordning för flera centrumbildningar och projektorganisationer

Katarina Bjelke

Universitetsdirektör

Catrin Främberg

Chefssekreterare
Ledningskansliet
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Ingrid Palmér

Planeringsdirektör
Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
Universitetsförvaltningen (UF), UF

UF-stab

Inom universitetsförvaltningens stab handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för universitetsförvaltningen.

Enheten är indelad enligt nedan:

 • Ekonomi
 • Intendentur
 • Personal
 • Support Systems

Tomas Högberg

Administrativ chef
UF-stab
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Anne-Marie Windahl

Avdelningsadministratör
UF-stab
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till de tre verksamhetsstyrelserna samt avseende internationalisering även till KI:s ledning. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Internationella kansliet
 • Grants Office

Marie-Louice Isacson

Avdelningschef
Strategiskt ledningsstöd
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Susanne Maxeem

Avdelningsadministratör
Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Antagning, examen och disputation
 • Stöd till Program- och utbildningsnämnder
 • Studenthälsan
 • Student- och karriärservice
 • Utbildningsadministrativa system
 • Uppdragsutbildning

Åsa Nandorf

Avdelningschef
Studenthälsan
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Karin Lans

Avdelningsadministratör
Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för avdelningens arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ekonomiservice
 • Inköp och upphandling
 • Redovisning och Controlling
 • Grants Management Office

Eva Tegelberg

Avdelningschef/ekonomidirektör
Ekonomiavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning, AV-support, profilbutik och post.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Lokalförsörjning
 • Miljö och säkerhet
 • Service

Rikard Becker

Fastighetsdirektör
Fastighetsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Christina Löfgren

Avdelningsadministratör
Fastighetsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Förhandlingsenheten
 • Kompetensförsörjningsenheten
 • Löneenheten

Mats Engelbrektson

Avdelningschef/HR-direktör
HR-avdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Moa Borg

Avdelningsadministratör
HR-avdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen är indelad i följande enheter:

 • IT Infrastruktur
 • IT Service
 • IT Utveckling

Joakim Winter

IT-chef
Ledning och ledningsstöd
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Juridiska enheten
 • Arkiv och registratur

Helén Törnqvist

Avdelningschef
Juridiska enheten
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har en strategisk funktion. Den ska skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för Karolinska Institutet nås, nämligen att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ledningskommunikation och press
 • Internkommunikation och verksamhetsstöd
 • Externa relationer och forskningskommunikation
 • Akademiska högtider
 • Medicinens historia och kulturarv

Peter Andréasson

Tf kommunikationsdirektör

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör
Kommunikationsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Dokument