Karolinska Institutet i korthet

This page in English

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Flemingsberg) och vid flera av länets sjukhus.

På KI läser cirka 6 000 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2017 fanns 6 079 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram. 

KI erbjöd 2017:

  • 13 nybörjarprogram
  • 28 påbyggnadsprogam
  • Ca 80 fristående kurser

Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till en generell examen.

Under 2017 utfärdades 2 941 examina till 2 069 individer.

Mer om KI:s utbildningar

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte.

Mer om utbytesprogram

Forskning

Forskningen vid Karolinska Institutet spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning vid universitet och högskolor i Sverige.

Forskningsområden

Cancer och hematologi
Cell-, molekylär- och strukturbiologi
Epidemiologi och folkhälsovetenskap
Hjärt-kärlsjukdomar
Hormoner och ämnesomsättning
Infektion och inflammation
Neurovetenskap och psykiatri
Utvecklingsbiologi, reproduktion och reparativ medicin
Vårdvetenskap och åldrande

Mer om våra forskningsområden

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

2017 var 2 136 personer aktiva doktorander* och 58 procent var kvinnor.

328 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examinerades. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* aktiv doktorand definieras som: de doktorander som vid årsskiftet var antagna till forskarutbildning och inte tagit ut examen och som rapporterat en aktivitet på minst 10 procent under höstterminen. 

Mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Samverkan med omvärlden

Karolinska Institutet har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad viktiga universitet världen över. KI samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder.

Mer om internationellt samarbete

Stockholms akademiska sjukvårdssystem

Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvården, och då speciellt inom Stockholms läns landsting (SLL). Vi har samma mål att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter.

Mer om samverkan med hälso- och sjukvården

Näringslivssamverkan

Karolinska Institutet har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans med industrin kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

Mer om näringslivssamverkan

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

2017 hade Karolinska Institutet 5 405 personer anställda vilket motsvarar 4 749 helårsarbetskrafter. Förutom anställd personal fanns ett stort antal personer utan formell anställning, framför allt gästforskare, stipendiater och oavlönade docenter.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2017 var 6 890 miljoner kronor. Den sammanlagda förmögenheten i stiftelser och fonder uppgick vid 2017 års slut till
2 025 miljoner kronor, varav fonder 102 miljoner kronor och stiftelser 1 923 miljoner kronor.

Nyckeltal

Utbildning och forskning 2017 2016 2015
Totalt antal helårsstudenter 6 079 5 973 6 062
varav kvinnor 72 % 72 % 72 %
Kostnad per helårsstudent, tkr * 159 159 155
Totalt antal helårsprestationer (1) 5 618 5 558 5 534
Kostnad per helårsprestation, tkr* 172 171 170
Totalt antal studieavgiftsskyldiga
studenter (hst) (2)
111 110 107
varav kvinnor 58 % 55 % 50 %
Totalt antal nyantagna doktorander 383 363 398
varav kvinnor 58 % 58 % 60 %
Totalt antal doktorander
med någon aktivitet **
2 136 2 267 2 280
varav kvinnor 58 % 58 % 59 %
Totalt antal doktorander med
doktorandanställning (årsarb.)
879 932 770
varav kvinnor 57 % 59 % 58 %
Totalt antal doktorander med
utbildningsbidrag (årsarb.)
0 0 122
varav kvinnor 0 % 0 % 61 %
Genomsnittlig studietid
för licentiatexamen (netto)
2,47 3,22 3,10
Genomsnittlig studietid
för doktorsexamen (netto)
4,60 4,32 4,44
Totalt antal doktorsexamina 328 331 359
Totalt antal licentiatexamina 4 7 8
Totalt antal refereegranskade
vetenskapliga publikationer ***
i.u. 5 086 5 302
Kostnad per refereegranskad
vetenskaplig publikation, tkr ****
i.u. 1 089 1 012
Personal 2017 2016 2015
Totalt antal årsarbetskrafter 4 749 4 820 4 694
varav kvinnor 61 % 61 % 61 %
Medelantal anställda 5 405 5 334 5 193
Totalt antal lärare (årsarb.) 860 863 853
varav kvinnor 49 % 49 % 48 %
Totalt antal disputerade lärare (årsarb.) 797 795 776
varav kvinnor 47 % 47 % 45 %
Totalt antal professorer (årsarb.) 363 368 372
varav kvinnor 30 % 30 % 29 %
Ekonomi 2017 2016 2015
Intäkter totalt (mnkr) varav 6 890 6 667 6 475
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå (mnkr)
1 084 1 059 1 050
- andel anslag (%) 85 % 86 % 86 %
- andel externa intäkter (%) 15 % 14 % 14 %
Forskning och utbildning
på forskarnivå (mnkr)
5 806 5 607 5 424
- andel anslag (%) 34 % 35 % 35 %
- andel externa intäkter (%) 66 % 65 % 65 %
Kostnader totalt (mnkr) 6 794 6 578 6 394
- andel personal 52 % 53 % 53 %
- andel lokaler 12 % 11 % 12 %
Lokalkostnader (3) per kvm (kr) 3 020 3 008 2 996
- andel av justerade totala kostnader (%) 11 % 10 % 11 %
Balansomslutning (mnkr) 6 858 6 249 6 186
varav oförbrukade bidrag 3 113 3 107 3 062
varav årets kapitalförändring 98 78 76
varav myndighetskapital
(inkl årets kapitalförändring)
1 612 1 514 1 435

(1) Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.

(2) Exklusive beställd utbildning och kompletterande utbildning.

(3) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069).

* Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen.

** Ingen uppgift för 2017 på grund av eftersläpningar i registreringar. Uppgifter för 2013-2016 har justerats jämfört med tidigare årsredovisningar. Dels för att MEDLINE-indexerade tidskrifter har inkluderats, dels för att det gjorts en allmän breddning av underlaget. Ny indexeringspolicy enligt NLM har tillämpats från och med 2017. Förändringarna påverkar även kostnad per publikation.

*** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.

Organisation