Karolinska Institutet i korthet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
Vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård för att svara mot samhällets behov av kompetens inom området. Det breda utbudet ger goda förutsättningar att genom-föra högkvalitativ och relevant interprofessionell utbildning, det vill säga utbildning där studenter från flera olika professionsutbildningar lär med, av och om varandra för att möjliggöra ett effektivt samarbete både under utbildningsperioden och då de i framtiden arbetar inom vården.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Flemingsberg) och vid flera av länets sjukhus.

På KI läser cirka 6 500 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

KI har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2020 fanns 6 481 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram. 

KI erbjöd 2020:

 • 13 nybörjarprogram
 • 29 påbyggnadsprogram
 • 85 fristående kurser

Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till en generell examen.

Under 2020 utfärdades 2 488 examina till 2 128 individer.

Läs mer om KI:s utbildningar

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte.

Läs mer om utbytesprogram

Forskning

Forskningen på KI spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa. KI ingår även i regeringens satsning på de strategiska forskningsområdena.

Forskningsområden

 • Cancer och hematologi
 • Cell-, molekylär- och strukturbiologi
 • Epidemiologi och folkhälsovetenskap
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Hormoner och ämnesomsättning
 • Infektion och inflammation
 • Neurovetenskap och psykiatri
 • Utvecklingsbiologi, reproduktion och reparativ medicin
 • Vårdvetenskap och åldrande

Läs mer om våra forskningsområden

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Med över 2 000 doktorander utgör utbildning på forskarnivå en betydande del av Karolinska Institutets (KI:s) verksamhet, och målen är högt ställda: En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

Antal doktorander 2020 var 2 039 personer * och 60 procent var kvinnor.

334 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examinerades. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* Samtliga doktorander som har registrerad aktivitet 1 procent eller mer under höstterminen.

Läs mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Samverkan med omvärlden

Genom Karolinska Institutets (KI) nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringsliv och andra organisationer i världen främjas kunskapsutveckling till nytta för samhället. KI har tillsammans med en mångfald av aktörer och via många kommunikationskanaler ett brett samhällsengagemang.

En betydande del av KI:s forskning och utbildning bedrivs i den kliniska miljön – på regionens sjukhus, inom primärvården och äldrevården. KI är samlokaliserat med bland andra Karolinska Universitets-sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Folkhälsomyndigheten, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och delar av KTH. KI stödjer utvecklingen i närområdet genom Stiftelserna Vetenskapsstaden och Flemingsberg Science.

KI:s verksamhet påverkas och präglas i allt högre grad av samverkan med internationella aktörer. KI:s forskningsnätverk har global räckvidd och på KI:s utbildningar har antalet internationella studenter ökat kontinuerligt under ett flertal år.

KI har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans med industrin kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

Läs mer om samverkan med hälso- och sjukvården

Läs mer om internationellt samarbete

Läs mer om näringslivssamverkan

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

2020 hade Karolinska Institutet 5 143 personer anställda vilket motsvarar 4 735 helårsarbetskrafter. Förutom anställda finns ett stort antal anknutna personer som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2020 var 7 322 miljoner kronor.

Nyckeltal

Utbildning och forskning
Utbildning och forskning 2020 2019 2018
Totalt antal helårsstudenter (1) 6 481 6 372 6 036
varav kvinnor (%) 73 72 72
Kostnad per helårsstudent, tkr* 167 164 171
Totalt antal helårsprestationer (1) 6 075 5 900 5 635
Kostnad per helårsprestation, tkr* 179 177 183
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 162 131 123
varav kvinnor (%) 62 62 61
Totalt antal nyantagna doktorander 377 292 387
varav kvinnor (%) 58 66 61
Totalt antal doktorander med någon aktivitet **** 2 039 2 108 2 217
varav kvinnor (%) 60 60 57
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 784 773 854
varav kvinnor (%) 60 59 58
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (år) 2,3 3,3 2,7
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (år) 4,7 4,7 4,6
Totalt antal doktorsexamina 334 355 381
Totalt antal licentiatexamina 6 10 8
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer ** i.u. 6 832 6 298
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr *** i.u. 882 954
Personal
Personal 2020 2019 2018
Totalt antal årsarbetskrafter 4 735 4 549 4 654
vara kvinnor (%) 62 62 61
Medelantal anställda 5 143 5 088 5 221
Totalt antal lärare (årsarb.) 813 831 877
varav kvinnor (%) 52 51 51
Totalt antal disputerade lärare (årsarb.) 754 774 818
varav kvinnor (%) 50 50 49
Totalt antal professorer (årsarb.) 327 328 342
varav kvinnor (%) 34 33 32
Ekonomi
Ekonomi 2020 2019 2018
Intäkter totalt (mnkr) varav 7 322 7 120 7 131
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 199 1 157 1 107
- andel anslag (%) 85 85 85
- andel externa intäkter (%) 15 15 15
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 6 123 5 963 6 024
- andel anslag (%) 35 35 34
- andel externa intäkter (%) 65 65 66
Kostnader totalt (mnkr) 7 299 7 171 7 132
- andel personal (%) 51 50 50
- andel lokaler (%) 13 14 13
Lokalkostnader (2) per kvm (kr) 3 996 3 822 3 595
- andel av justerade totala kostnader (%) 13 13 12
Balansomslutning (mnkr) varav 7 269 7 269 7 436
- oförbrukade bidrag 3 523 3 285 3 225
- årets kapitalförändring 23 -53 0
- myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 1 564 1 557 1 610
i) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 250 213 200
ii) inom forskning och utbildning på forskarnivå 1 295 1 309 1 373

(1) Exklusive uppdragsutbildning, beställd och studieavgiftsbelagd utbildning. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende helårsstudenter och helårsprestationer för 2018-2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisningar. Motsvarande utsökning har inte varit möjlig för 2016-2017 då dessa uppgifter även inkluderar kompletterande utbildning.
(2) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069).
* Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende kostnader 2018-2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisningar. Motsvarande justering har inte skett för 2016-2017, se not 1.
** Ingen uppgift för 2020 på grund av eftersläpning i registreringar.
*** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.
**** Rapporteringen av aktivitet har viss eftersläpning vilket innebär att 2019 års siffror har justerats retroaktivt samt att 2020 års siffror förväntas bli justerade i nästa årsredovisning.
Källa: Ladok, Primula, Unit4 Business World (UBW), KI Bibliometricsystem.

Beställning av årsredovisningen som pdf-fil

Med anledning av det nya tillgänglighetsdirektivet som innebär att bland annat pdf-filer ska vara tillgänglighetsanpassade så kan man i nuläget inte själv ladda ner KI:s årsredovisning 2020 från ki.se.

Den kan istället beställas här.