Karolinska Institutet i korthet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet.
KI:s vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

KI i korthet, bildcollage

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård för att svara mot samhällets behov av kompetens inom området. Det breda utbudet ger goda förutsättningar att genom-föra högkvalitativ och relevant interprofessionell utbildning, det vill säga utbildning där studenter från flera olika professionsutbildningar lär med, av och om varandra för att möjliggöra ett effektivt samarbete både under utbildningsperioden och i det kommande arbetslivet.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Flemingsberg) och vid flera av länets sjukhus.

Det totala antalet helårsstudenter (HST) på grundnivå och avancerad nivå, inklusive studieavgiftsbelagd verksamhet, kompletterande utbildning och annan utbildning finansierad med bidrag, uppgick 2022 till 6 629.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, där studenter får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, och också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter.

KI har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2022 fanns 6 456 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogrammen. 

KI erbjöd 2022:

 • 13 nybörjarprogram
 • 32 påbyggnadsprogram
 • 115 fristående kurser

Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Flertalet av studenterna läser en utbildning som leder till yrkesexamen.

Under 2022 utfärdades 2 757 examina till 2 142 individer.

Läs mer om KI:s utbildningar.

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte.

Läs mer om utbytesprogram.

Forskning

Forskningen på KI spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa. KI ingår även i regeringens satsning på de strategiska forskningsområdena.

Forskningsområden

 • Cancer och hematologi
 • Cell-, molekylär- och strukturbiologi
 • Cirkulation och respiration
 • Endokrinologi och metabolism
 • Epidemiologi, biostatistik och folkhälsovetenskap
 • Infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi
 • Neurovetenskap och psykisk hälsa
 • Utvecklingsbiologi, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin
 • Vårdvetenskap och åldrande

Läs mer om våra forskningsområden.

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Med över 2 000 doktorander utgör utbildning på forskarnivå en betydande del av Karolinska Institutets (KI:s) verksamhet, och målen är högt ställda: En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

Antal doktorander 2022 var 2 163 personer * och 62 procent var kvinnor.

390 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examinerades. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* Samtliga doktorander som har registrerad aktivitet 1 procent eller mer under höstterminen.

Läs mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Samverkan med omvärlden

Genom KI:s nära samarbete med hälso- och sjukvården, näringslivet och andra organisationer både nationellt och internationellt främjas kunskapsutveckling till nytta för samhället. KI har tillsammans med en mångfald av aktörer och via många kommunikationskanaler ett brett samhällsengagemang. En betydande del av KI:s forskning och utbildning bedrivs i klinisk miljö – på sjukhus, inom primärvården och äldrevården.
KI är samlokaliserat med bland andra Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Folkhälsomyndigheten, delar av KTH
och den gemensamma forskningsinfrastrukturen Science for Life Laboratory (SciLifeLab). KI stödjer utvecklingen i närområdet genom stiftelserna Vetenskapsstaden och Flemingsberg Science.

KI:s forskningsnätverk har global räckvidd och på KI:s globala magister- och masterprogram har antalet internationella studenter ökat 2022 trots covid-19-pandemin.

KI har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans med industrin kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

Läs mer om 

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

2022 hade Karolinska Institutet 5 447 personer anställda vilket motsvarar 4 867 helårsarbetskrafter. Förutom anställda finns ett stort antal anknutna personer som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2022 var 7 863 miljoner kronor.

Nyckeltal

Utbildning och forskning
Utbildning och forskning 2022 2021 2020
Totalt antal helårsstudenter (1) 6 456 6 487 6 481
varav kvinnor (%) 73 73 73
Kostnad per helårsstudent, tkr* 180 172 167
Totalt antal helårsprestationer (1) 5 976 6 006 6 075
Kostnad per helårsprestation, tkr* 194 185 179
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 173 163 162
varav kvinnor (%) 69 66 62
Totalt antal nyantagna doktorander 399 380 377
varav kvinnor (%) 63 62 58
Totalt antal doktorander med någon aktivitet **** 2 163 2 167 2 163
varav kvinnor (%) 62 61 60
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 751 750 754
varav kvinnor (%) 61 59 60
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (år) (3) 2,4 4,1 2,3
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (år) (3) 4,7 4,7 4,7
Totalt antal doktorsexamina 390 353 334
Totalt antal licentiatexamina 2 5 6
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer ** i.u. 7 928 7 287
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr *** i.u. 776 842
Personal
Personal 2022 2021 2020
Totalt antal årsarbetskrafter (2) 4 867 4 787 4 640
vara kvinnor (%) 61 61 62
Medelantal anställda 5 447 5 363 5 143
Totalt antal lärare (årsarb.) (2) 798 816 809
varav kvinnor (%) 51 51 52
Antal disputerade lärare (årsarb.) (2) 728 745 737
varav kvinnor (%) 49 49 50
Antal professorer (årsarb.) (2) 340 335 323
varav kvinnor (%) 34 33 33
Ekonomi
Ekonomi 2022 2021 2020
Intäkter totalt (mnkr) varav 7 863 7 560 7 322
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 253 1 220 1 199
- andel anslag (%) 84 85 85
- andel externa intäkter (%) 16 15 15
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 6 610 6 339 6 123
- andel anslag (%) 34 35 35
- andel externa intäkter (%) 66 65 65
Kostnader totalt (mnkr) 7 697 7 372 7 299
- andel personal (%) 52 52 51
- andel lokaler (%) 13 13 13
Lokalkostnader per kvm (kr) (4) 4 034 3 843 3 996
- andel av justerade totala kostnader (%) 13 12 13
Balansomslutning (mnkr) varav 8 009 7 754 7 269
- oförbrukade bidrag 3 884 3 817 3 523
- årets kapitalförändring 165 188 23
- myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 1 919 1 752 1 564
i) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 224 256 250
ii) inom forskning och utbildning på forskarnivå 1 674 1 476 1 295

(1) Exklusive uppdragsutbildning, beställd och studieavgiftsbelagd utbildning. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende helårsstudenter och helårsprestationer för 2018-2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisningar.
(2) Vid framtagande av data 2022 ändrades beräkning från att tidigare se till en referensmånad till helår. I och med detta justerades uppgifter för jämförelseåren 2018-2021.
(3) Avser nettostudietid.
(4) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069).
* Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende kostnader 2018-2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisningar.
** Ingen uppgift för 2022 på grund av eftersläpning i registreringar. Siffrorna för antal publikationer är uppdaterade för samtliga redovisade år 2018-2021 beroende på uppdateringar i datakällan och eftersläpning i registrering.
*** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.
**** Siffror för 2020-2022 avser antal doktorander under vårterminen medan för 2018-2019 avses höstterminen.
Källa: Ladok, Primula, Unit4 Business World (UBW), KI Bibliometrisystem.

Årsredovisningen i sin helhet

2024-02-16