Fakta om Karolinska Institutet

Visste du att Karolina Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet? KI ligger konsekvent bland de högst rankade universiteten i världen och är sedan 1810 dedikerat till medicinsk utbildning och forskning. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. KI:s vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

KI i korthet, bildcollage

KI är Sveriges största medicinska universitet, 34 procent av alla doktorander i Sverige inom medicin och hälsovetenskap finns på KI. KI är indelat i tre institutionsgrupper med sammanlagt 22 institutioner. Verksamheten bedrivs vid våra två campusområden i Solna och Flemingsberg samt vid flera sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholmsregionen. 

KI i siffror

 • 6 700 studenter
 • Över 2000 doktorander
 • 5 553 anställda
 • Forskning står för 85 procent av KI:s totala årsomsättning
 • 7 500 vetenskapliga artiklar per år
 • 75 procent av alla vetenskapliga artiklar är sampublicerade med part utanför Sverige

Årsredovisningen i sin helhet

Utbildning

KI har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar, både längre och kortare utbildningsprogram och kurser. KI har 13 nybörjarprogram, 32 påbyggnadsprogam och 115 fristående kurser. Merparten av utbildningarna leder till yrkesexamen och generell examen.

Upptäck hela KI:s utbildningsutbud.

Forskarutbildning

Varje år tar över 350 forskarstudenter doktorsexamen vid KI. Doktoranderna har bakgrund från flera vetenskapsområden och en stor andel kommer från andra länder än Sverige.

Läs mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Forskning

KI:s forskning spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Det nära samarbetet med hälso- och sjukvården ger goda förutsättningar för att nya forskningsrön snabbt ska komma patienterna till nytta. Iakttagelser på klinik ger också grund för nya forskningsidéer.

Läs mer om KI:s forskning.

Samarbete 

Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringsliv och andra organisationer kommer utbildning och forskningsresultat samhället till nytta. KI har omfattande internationella samarbeten och ett brett samhällsengagemang.

Så samverkar KI med det omgivande samhället.

Personal 

2023 hade Karolinska Institutet 5 553 personer anställda vilket motsvarar 4 986 helårsarbetskrafter. Förutom anställda finns ett stort antal anknutna personer som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare. 

Vill du bli en del av KI? Se lediga tjänster.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2023 var 8 399 miljoner kronor.

Nyckeltal

Utbildning och forskning
Utbildning och forskning 2023 2022 2021
Totalt antal helårsstudenter (1) 6 517 6 456 6 487
varav kvinnor (%) 73 73 73
Kostnad per helårsstudent, tkr* 183 180 172
Totalt antal helårsprestationer (1) 5 916 5 976 6006
Kostnad per helårsprestation, tkr* 197 194 185
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 205 172 162
varav kvinnor (%) 73 69 66
Totalt antal nyantagna doktorander 401 399 380
varav kvinnor (%) 64 63 62
Totalt antal doktorander med någon aktivitet **** 2 173 2 163 2 167
varav kvinnor (%) 61 62 61
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 774 751 750
varav kvinnor (%) 61 61 59
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (år) (3) 3,2 2,4 4,1
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (år) (3) 4,2 4,7 4,7
Totalt antal doktorsexamina 329 390 353
Totalt antal licentiatexamina 3 2 5
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer ** i.u. 7 667 7 838
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr *** i.u. 836 786
Personal
Personal 2023 2022 2021
Totalt antal årsarbetskrafter (2) 4 986 4 867 4 787
vara kvinnor (%) 62 61 61
Medelantal anställda 5 553 5 447 5 363
Totalt antal lärare (årsarb.) (2) 833 799 816
varav kvinnor (%) 52 51 51
Antal disputerade lärare (årsarb.) (2) 764 728 745
varav kvinnor (%) 49 49 49
Antal professorer (årsarb.) (2) 341 340 336
varav kvinnor (%) 33 34 33
Ekonomi
Ekonomi 2023 2022 2021
Intäkter totalt (mnkr) varav 8 399 7 863 7 560
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 280 1 253 1 220
- andel anslag (%) 83 84 85
- andel externa intäkter (%) 17 16 15
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 7 120 6 610 6 339
- andel anslag (%) 32 34 35
- andel externa intäkter (%) 68 66 65
Kostnader totalt (mnkr) 8 145 7 697 7 372
- andel personal (%) 52 52 52
- andel lokaler (%) 13 13 13
Lokalkostnader per kvm (kr) (4) 4 136 4 034 3 843
- andel av justerade totala kostnader (%) 13 13 12
Balansomslutning (mnkr) varav 8 418 8 009 7 754
- oförbrukade bidrag 4 120 3 884 3 817
- årets kapitalförändring 255 165 188
- myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 2 175 1 919 1 752
i) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 201 224 256
ii) inom forskning och utbildning på forskarnivå 1 951 1 674 1 476
 1. Exklusive uppdragsutbildning, beställd och studieavgiftsbelagd utbildning. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende helårsstudenter och helårsprestationer för 2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisning.
 2. Vid framtagande av data 2022 ändrades beräkning från att tidigare se till en referensmånad till helår. I och med detta justerades uppgifter för jämförelseåren.
 3. Avser nettostudietid
 4. Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069).
  * Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen. Vid framtagande av data för 2020 korrigerades utsökningarna avseende kostnader 2019 så enbart uppdragsutbildning och beställd utbildning exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisning.
  ** Ingen uppgift för 2023 på grund av eftersläpning i registreringar. Siffrorna för antal publikationer är uppdaterade för samtliga redovisade år 2019-2022 beroende på uppdateringar i datakällan och eftersläpning i registrering.
  *** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.
  **** Siffror för 2020-2023 avser antal doktorander under vårterminen medan för 2019 avses höstterminen.
  Källa: Ladok, Primula, Unit4 Business World (UBW), KI Bibliometricsystem.
AI
Innehållsgranskare:
2024-06-17