Rådet för systematiskt kvalitetsarbete

Rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) rapporterar formellt till fakultetsnämnden (FN) och har som främsta uppgift att stödja FN i utvecklingen av KI:s kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Det innebär i praktiken att RSK ska följa upp och vid behov föreslå utveckling av de KI-interna processer som följer upp och säkerställer att KI:s utbildning och forskning genomförs med hög kvalitet. RSK ska också ge stöd i KI:s arbete med externt initierade kvalitetsgranskningar. Rådet ersätter den tidigare samordningsgruppen för kvalitetsarbetet (SAK).

Uppdrag

RSK ska lämna sina förslag till utveckling av kvalitetsarbetet till fakultetsnämnd, fakultetsnämndens kommittéer eller till andra centrala befattningshavare med beslutanderätt i KI:s linjeorganisation, till exempel rektor och universitetsdirektör. Förslagen sammanställs årligen i en statusrapport där KI:s kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete beskrivs och analyseras samt där behov av utveckling presenteras för ansvariga inom olika verksamhetsområden.

RSK har mandat att inrätta KI:s läs- och granskningsgrupp (LÄGG) som ger stöd i arbetet med att planera och genomföra externt initierade kvalitetsgranskningar och som kvalitetssäkrar de underlag som KI lämnar ut samband med sådana granskningar.

Ledamöter

Anna Kiessling

Akademisk ledare för utvecklingen av KI:s systematiska kvalitetsarbete
0852482626
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Johanna Zilliacus

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
C6 Institutet för miljömedicin

Andreas Lundqvist

Kommittén för utbildning på forskarnivå
K7 Onkologi-Patologi

Caroline Graff

Kommittén för forskning
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Broström

Institutionsgrupp Nord
K6 Kvinnors och barns hälsa

Katarina Bohm

Institutionsgrupp Syd
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Susanne Nylén

Institutionsgrupp Solna
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Marie-Louice Isacson

På universitetsdirektörens uppdrag
UF Universitetsförvaltningen

Carl Sundström

Adjungerad hösten 2023
UF Universitetsförvaltningen

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare
UF Universitetsförvaltningen

Studentrepresentant: inte utsedd ännu.

Vid behov adjungeras ytterligare kompetens.

Aktivitetsplan för 2023–2024

Planerade möten 2023 – 2024

  • 5 september

Anteckningar från rådets möten

MJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-09-01