Anna Kiessling

Anna Kiessling

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: anna.kiessling@ki.se
Telefon: +46852482626
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i medicinsk pedagogik med inriktning klinisk utbildningsvetenskap förenad med anställning som överläkare, Danderyds sjukhus, docent i kardiologi och specialist i kardiologi och internmedicin.

  Jag har flera ledningsuppdrag inom KI så som akademisk ledare för utveckling av KI:s systematiska kvalitetsarbete, Programdirektor för implementering av sexårigt läkarprogram på KI. Jag är sedan 2012 ledamot i Pedagogiska Akademin vid KI.

  Sedan hösten 2018 är jag vetenskaplig sekreterare i den internationella priskommittén för Karolinska Institutet Prize for Research i Medical Education (KIPRIME).

  På institutionsnivå ingår jag i ledningsgruppen, är grundutbildningsansvarig (GUA), ordförande i sjukhusets utbildningsråd samt ledamot i Danderyds sjukhus FoUU-kommitté.

  På nationell nivå var jag 2022 expertbedömare utsedd av UKÄ i granskningen av kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning, forskarutbildning och forskning vid Luleå Tekniska Universitet. 2019-2020 ingick jag i expertbedömargrupp för läkarutbildningen i Nicosia, Cypern. Sedan 2015 är jag projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet som på uppdrag av Socialstyrelsen stödjer implementering av de nationella riktlinjerna för förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Projektet omsätter cirka två miljoner kronor per år. Från 2020 är jag även ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention och folkhälsa.

  På internationell nivå ingår jag i Advisory Board för WHO-CC Clinical Health Promotion Centre. Jag är FESC och jag har under 2013-2022 varit nationell koordinator för kardiovaskulär prevention inom europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology).

  Utbildning
  Läkarexamen 1982
  Specialist i internmedicin 1991
  Specialist i kardiologi 1993
  Medicine doktorsexamen 2005
  Docent i kardiologi 2015

  Akademiska priser och utmärkelser
  KI:s Pedagogiska pris 2019
  Ledamot i Pedagogiska Akademin, KI - En belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.
  Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). En internationellt erkänd utmärkelse för excellens i klinisk kardiologi och eller forskning med ett djupt intresse av kardiovaskulär medicin
  Utsedd av Svenska Kardiologföreningen till Sveriges nationella koordinator för kardiovaskulär prevention (NPC) i The European Association of Cardiovascular Prevention (EAPC) inom the European Society of Cardiology (ESC) under perioden 2013-2021.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är forskargruppsledare för ‘The Clinical Education and Implementation Research Group’ och innehar flera forskningsanslag som huvudsökande och har fyra avslutade huvudhandledarskap samt fyra pågående. Jag har vetenskapliga orginalpublikationer inom två forskningsspår. Ett har fokus på kardiovaskulär prevention med tonvikt på implementering av evidensbaserade metoder och jämlik hälsa. Det andra i medicinsk pedagogik med tonvikt på professionellt- och interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdskontext. Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen inom området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera kardiovaskulär prevention och kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

  Kvalitet och korrekthet i besluten både hos patienter och yrkesverksamma är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och handläggning av sjukdomar. Vi använder klassisk och ny metodik, inklusive randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Undervisning

 • Jag har sammanlagt mer än 16 veckors formell pedagogisk utbildning och en bred erfarenhet av undervisning inom student-, forskar-, fort- och vidareutbildning samt inom betendeförändringsstöd och hälsofrämjande patientutbildning. Jag har stor erfarenhet av och expertis inom bedömning av pedagogisk skicklighet samt systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Jag har drivit ett flertal större och mindre pedagogiska utvecklingsuppdrag på både kurs, program och övergripande KI/Region nivå. Till exempel som övergripande projektledare för utformning av curriculum, pedagogik och examinationer i det nya sexåriga läkarprogrammet på KI. Jag har utvecklat en valbar kurs på läkarprogrammet i kliniskt beslutsfattande (Clinical reasoning) som vidareutvecklade det patientbaserat lärande genom att inkludera en återkommande strukturerad reflektion om och HUR man fattar kloka beslut och VARFÖR. Jag har närmare tjugo års erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag inom både KI och Region Stockholm. Jag bedriver även forskning inom medicinsk pedagogik och har mer än tjugo internationella publikationer inom det fältet, två avslutade huvudhandledarskap och två pågående inom området lärande i akutsjukvård samt tröskelbegrepp.

  Mitt avhandlingsarbete innehöll en randomiserad kontrollerad pedagogisk interventionsstudie med case-metodik för primärvårdsläkare. Vi visade signifikanta kostnadseffektiva effekter på mortalitet hos patienterna.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Kardiologi, Karolinska Institutet, 2015
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI