Gemensamt verksamhetsstöd

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

Gemensamt verksamhetsstöds uppgifter är:

 • att stödja KI:s institutioner
 • att stödja KI:s ledning, fakultetsnämndens tre kommittéer
 • att svara för administrativt stöd och samordning för flera centrumbildningar och projektorganisationer

Veronika Sundström

Universitetsdirektör
Profile image

Catrin Främberg

Universitetsdirektörens sekreterare
852486776

Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Enheten är indelad enligt följande:

 • Development Office
 • Organisation och ledning
 • Planering och uppföljning
Profile image

Gunnar Gustafsson Wiss

Planeringsdirektör

UF-stab

Inom gemensamma verksamhetsstödets stab handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för gemensamma verksamhetsstödet.

Enheten är indelad enligt nedan:

 • Ekonomi
 • Intendentur
 • Personal
Profile image

Tomas Högberg

Administrativ Chef
852486750
Profile image

Helena Thomasson

Avdelningsadministratör

Avdelningen för forskarstöd

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Grants Office
 • Grants Management Office
 • Compliance & Data Office
 • External Engagement Office
Profile image

Björn Kull

Avdelningschef
852486035
Profile image

Anne-Marie Windahl

Avdelningsadministratör

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Antagning, examen och disputation
 • Stöd till program- och utbildningsnämnder
 • Studenthälsan
 • Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer
 • Utbildningsadministrativa system
 • Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen
 • Uppdragsutbildning
Profile image

Åsa Nandorf

Avdelningschef
852486516
Profile image

Moa Borg Delis

Avdelningsadministratör
852486730

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för avdelningens arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ekonomiservice
 • Inköp och upphandling
 • Redovisning och Controlling
Profile image

Eva Tegelberg

Avdelningschef
852486858
Profile image

Anne-Marie Windahl

Avdelningsadministratör

Fakultetskansliet och internationella relationer

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden, kommittéerna och andra beredande och beslutande organ. I uppgiften ingår att bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier och genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Kansliet för forskning och forskarutbildning
 • Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor
 • Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Internationella kansliet

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning, AV-support, profilbutik och post.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Lokalförsörjning
 • Säkerhet
 • Service
Profile image

Rikard Becker

Fastighetsdirektör
852486525

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Förhandlingsenheten
 • Kompetensförsörjningsenheten
 • Löneenheten
Profile image

Johanna Bäckström

HR-direktör
Profile image

Michaela Stadtlander

HR-Administratör

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen är indelad i följande enheter:

 • IT Infrastruktur
 • IT Service
 • IT Utveckling
 • IT Stab
Profile image

Mattias Nordström

IT och digitaliseringsdirektör

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Juridiska enheten
 • Arkiv och registratur
Profile image

Helén Törnqvist

Avdelningschef
852486240
Profile image

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör
852486642

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har en strategisk funktion. Den ska skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för Karolinska Institutet nås, nämligen att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Digitala kommunikationskanaler
 • Kommunikationssamordning och varumärke
 • Press och redaktionellt innehåll
Profile image

Peter Andréasson

Kommunikationsdirektör
Profile image

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör
852486642
TH
Innehållsgranskare:
Matilda Pearson
2024-02-23