Utbildning vid sektionen för fysioterapi

Sektionen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet Fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention. Sektionens vision är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Sektionen är också aktiv i internationaliseringsarbete där varje år cirka 10 studenter och fem lärare deltar i ett utbyte med något av våra samarbetsuniversitet.

Fysioterapeutprogrammet

Sektionen är ansvarig för 60 % av de kurser som ges inom ramen för Fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i ämnet Fysioterapi på grund och avancerad nivå samt i hälsopromotion och vetenskapsmetodik.

De flesta lärarna på sektionen har sin förankring i sektionens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Hösten 2015 sjösätts en ny utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet. Sektionen för fysioterapi är delaktig i detta arbete. 

Fristående kurser på avancerad nivå

Sektionen ger under 2016 cirka 10 fristående kurser på avancerad nivå (7.5-15 hp) samt ansvarar för den allmänvetenskapliga kursen och examensarbeteskursen på Magister/ Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (KMV).

Några exempel på fristående kurser 2016

 • Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 15hp
 • Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15 hp
 • Äldres hälsa 15 hp
 • Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 hp
 • Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5 hp
 • Hälsa och ohälsa ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 15 hp
 • Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi, 7,5 hp
 • Medicinsk akupunktur, 15 hp

Programöverskridande valbara kurser

Sektionen erbjuder specifika såväl som generella programöverskridande valbara kurser. Flera av dessa är dessutom klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser. Kurserna ges som valbara kurser inom Magister/Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap och andra utbildningsprogram vid KI.

Några exempel på valbara kurser 2016

 • Idrottsmedicin – ur ett tvärprofessionellt perspektiv 7,5 hp
 • Hälsa och ohälsa – ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 hp
 • Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5 hp 

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning och delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning.

Under 2016 erbjuds till exempel kurserna

 • Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5 hp

Även skräddarsydd utbildning erbjuds till företag och Landsting. T.ex. erbjöds under 2013 en magisterutbildning med fokus på led-muskel relaterade funktionsproblem för sjukgymnaster i Värmland. Under 2014 genomfördes en seminarieserie om att leda grupper inom Barnahälsovården i Stockholm.

Kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen.

Forskarutbildningskurser

Aktuella forskarutbildningskurser 2016

 • Multi-disciplinary perspectives on active ageing research 7,5 hp
 • Exploring human movement with movement analysis systems 3 hp
 • Measurement of physical activity with focus on objective methods, clinical and epidemiological perspectives 3 hp

Utbildningsadministratörer vid sektionen

Kursadministratör för grundutbildningen

Kathrin Dellblad

Telefon: 08-524 888 42
E-post: kathrin.dellblad@ki.se

Administrerar grundutbildning gällande Ladok och Ping-Pong.

Kursadministratör för fristående kurser

Balbir Dhuper

Telefon: 08-524 888 17
E-post: Balbir.Dhuper@ki.se

Administrerar fristående, uppdrags samt forskarutbildningskurser gällande Ladok och Ping-Pong.

Länkar

FysioterapeutprogrammetUtbildningsprogram