Skip to main content

Utbildning vid Sektionen för fysioterapi

Sektionen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention.

student helping patient
Kiki, student fysioterapeutprogrammet Foto: Annika Falkuggla

Sektionens vision är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Sektionen är också aktiv i internationaliseringsarbete där både studenter och lärare deltar i utbyten med våra samarbetsuniversitet varje år.

Fysioterapeutprogrammet

Sektionen är ansvarig för drygt 70 % av de kurser som ges inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i huvudämnet fysioterapi på grund och avancerad nivå, samt i vetenskapsmetodik.

De flesta lärarna på sektionen har sin förankring i sektionens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sektionen erbjuder ett ettårigt kompletterande program för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/ESS och Schweiz som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk legitimation. Sektionen för fysioterapi ansvarar för samtliga ingående kurser inom programmet, som omfattar 60 hp.

Fristående kurser på avancerad nivå inklusive magisterexamen

Sektionen ger varje termin cirka 10 fristående kurser på avancerad nivå (7.5-15 hp), och ansvarar för magisterkursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt examensarbeteskurserna för magisterexamen inom fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad. Magisterexamen inom huvudområdet fysioterapi erbjuds genom fristående kurser.

Exempel på återkommande fristående kurser vid sektionen:

  • Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15 hp
  • Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 7,5 hp
  • Medicinsk akupunktur, 15 hp
  • Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 15 hp

Höstterminen 2018 introducerades två nya fristående kurser: Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, och Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion. Höstterminen 2019 ges en ny kurs Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering. Med start vårterminen 2019 ges  Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi, 30 hp.

Programöverskridande valbara kurser

Sektionen erbjuder specifika såväl som generella programöverskridande valbara kurser inom andra utbildningsprogram vid KI. Flera av dessa är dessutom klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning och delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning.

Exempel på uppdragsutbildning:

  • Bäckenbottenhälsa - Prevention och rehabilitering, 4,5 hp
  • Träning vid Parkinsons sjukdom, 4,5 hp

Sektionen ansvarar också för kurser inom magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp) i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. 

Sektionen genomför dessutom kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen.

Forskarutbildningskurser

Sektionen ger återkommande kurser inom forskarutbildning.

Exempel på forskarutbildningskurser:

  • Multi-disciplinary perspectives on active ageing research, 7,5 hp
  • Exploring human movement with movement analysis systems, 3 hp
  • Measurement of physical activity with focus on objective methods, clinical and epidemiological perspectives, 3 hp

Utbildningsadministration

Fysioterapeutprogrammet, magisterutbildning, kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen, samt kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi:

Fristående kurser, uppdragsutbildning: