Om sektionen för allmänmedicin och primärvård

Sektionen har stark förankring inom allmänmedicin och primärvård med frågeställningar som förenar hög vetenskaplig klass med patient- och samhällsnytta. 

Sektionen för allmänmedicin och primärvård samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar för personal och studenter inom allmänmedicin och primärvård. Satsningen på akademiska vårdcentraler (AVC) och att de flesta av våra medarbetare även är kliniskt verksamma i primärvården, banar också väg för ett ömsesidigt utbyte och flöde av erfarenheter, kunskaper och idéer.

En viktig del i verksamheten är läkarutbildningen, där sektionen har det övergripande ansvaret för fyra delar, upptakten, primärvårdsstrimman, integrerad sluttentamen och kliniska rotationer för utländska studenter. Sektionen erbjuder även kurser inom fysioterapi-programmet och kurser på avancerad nivå samt fortbildning för personal inom primärvård. 

Sektionen bedriver forskarutbildning och bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander med tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Sektionen har även en forskarskola. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Här utvecklas kunskaper inom främst fyra huvudområden, pedagogik, socialt arbete i hälso- och sjukvård, psykisk ohälsa och långvariga sjukdomstillstånd såsom osteoporos, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och smärta.

Den allmänmedicinska institutionen i Stockholm blev till 1988, då Stockholm fick sin första professur i allmänmedicin vid Karolinska Institutet (KI) i och med rekryteringen av professor Hans Åberg. Hans Åberg byggde säkert och metodiskt upp institutionen, som sedan gick upp i andra storinstitutioner och numera är en sektion vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hans Åbergs arbete fortsattes av Jan Sundquist med fr.a. en fortsatt uppbyggnad av forskningsverksamheten, och med en stark migrationsmedicinsk profil.

Sektionsledning

 

Helena Salminen

Sektionschef

Gunnar Nilsson

Biträdande sektionschef

Administration

Mira Lukenic

Sektionssamordnare

Alejandra Ruz Torres

Utbildningsadministratör upptakten T1 och integrerad sluttentamen T11

Ann-Carine Lyckhagen

Utbildningsadministratör T1-T4

Anna-Maria Loimi

Utbildningsadministratör

Nora Espahbodi

Utbildningsadministratör T5, T6 och T7

Mia Pettersson

Utbildningsadministratör T9 och T11

Medarbetare på sektionen

Sektionens övriga medarbetare med kontaktuppgifter finns i nedanstående länkar:

Adjunkter 

Forskare och forskargruppsledare

Doktorander på sektionen och medarbetare i Forskarskolan

 

Lista med alla medarbetare, adjungerade och anknutna till sektionen

Lista

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för allmänmedicin och primärvård
Alfred Nobels allé 23, D2
141 83 Huddinge