Om avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Verksamheten har en stark förankring inom allmänmedicin och primärvård med frågeställningar som förenar hög vetenskaplig klass med patient- och samhällsnytta. 

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar för personal och studenter inom allmänmedicin och primärvård. Satsningen på akademiska vårdcentraler (AVC) och att de flesta av våra medarbetare även är kliniskt verksamma i primärvården, banar också väg för ett ömsesidigt utbyte och flöde av erfarenheter, kunskaper och idéer.

En viktig del i verksamheten är läkarutbildningen, där sektionen har det övergripande ansvaret för fyra delar, upptakten, primärvårdsstrimman, integrerad sluttentamen och kliniska rotationer för utländska studenter. Sektionen erbjuder även kurser inom fysioterapi-programmet och kurser på avancerad nivå samt fortbildning för personal inom primärvård. 

På avdelningen bedrivs forskarutbildning och bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander med tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Avdelningen har även en forskarskola. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Här utvecklas kunskaper inom främst fyra huvudområden, pedagogik, socialt arbete i hälso- och sjukvård, psykisk ohälsa och långvariga sjukdomstillstånd såsom osteoporos, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och smärta.

Den allmänmedicinska institutionen i Stockholm blev till 1988, då Stockholm fick sin första professur i allmänmedicin vid Karolinska Institutet (KI) i och med rekryteringen av professor Hans Åberg. Hans Åberg byggde säkert och metodiskt upp institutionen, som sedan gick upp i andra storinstitutioner och numera är en sektion vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hans Åbergs arbete fortsattes av Jan Sundquist med fr.a. en fortsatt uppbyggnad av forskningsverksamheten, och med en stark migrationsmedicinsk profil.

Avdelningsledning

Helena Salminen

Avdelningschef

Gunnar Nilsson

Biträdande avdelningschef

Administration

Mira Lukenic

Avdelningssamordnare/ekonom

Alejandra Ruz Torres

Utbildningsadministratör BV1, BV2, BV5, T4, T9, IST

Rosa Cusato Sörnäs

Utbildningsadministratör T5-T7

Marie Beckeman

Utbildningsadministratör BV3, T11

Medarbetare på avdelningen

Avdelningens övriga medarbetare med kontaktuppgifter finns i nedanstående länkar:

Adjunkter 

Forskare och forskargruppsledare

Doktorander på avdelningen och medarbetare i Forskarskolan

 

Lista med alla medarbetare, adjungerade och anknutna till avdelningen

Lista

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Alfred Nobels allé 23, A4
141 83 Huddinge

MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2023-09-22