Inför halvtid, licentiat- eller doktorsexamen vid NVS

This page in English

Inför halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Före halvtidskontroll ska institutionens checklista fyllas i och lämnas till sektionens FoUK-ledamot för godkännande, senast fem veckor före planerat halvtidsseminarium (arkiveras sedan i doktorandakten hos Catarina Cleveson). Du ska bifoga ett LADOK-utdrag där de obligatoriska kurserna är markerade.

Vi föreslår att underlag skickas till halvtidskommittéen cirka tre veckor innan halvtidskontrollen.

Skicka information om halvtidskontrollen till kommunikatör vid NVS för annonsering.

Halvtid checklista

Checklista inför halvtidskontroll vid NVS

 Läs mer om KI:s riktlinjer för halvtidskontroll och vad ansökan ska innehålla.

Inför disputation eller licentiatexamen

Bokning av datum för disputation/licentiatexamen

Du måste i god tid kontakta Catarina Cleveson, utbildningsadministratör för forskarutbildningen vid NVS, och kontrollera att ditt val av datum och tid inte kolliderar med någon annans disputation inom samma ämnesområde.

Påskrift av ansökan

Kontakta studierektor Erik Sundström i god tid för kontroll att kurserna är klara och för påskrift av ansökan. Kontakta sedan  Åsa Borglund för prefektens underskrift innan ansökan lämnas in till disputationskommittén.

Praktiska arrangemang

För bokning av lokal och andra praktiska arrangemang för disputation/licentiatexamen, kontakta sektionsadministratören för att ta reda på vilka rutiner som gäller vid din sektion.

Ett exemplar av doktors- och licentiatavhandlingen ska skickas till Catarina Cleveson. Internpostadress: NVS, institutionsledning, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3

Annonsering

Skicka spikblad till kommunikatör vid NVS för annonsering inom NVS samt publicering av kalenderhändelse på KI kalendern.

En mall för spikblad hittar du på denna sida. 

Mer information

På KI:s interna sidor finns samlad information om allt du behöver veta inför disputation och inför licentiatexamen.