Inför halvtid, licentiat- eller doktorsexamen vid NVS

flag

OBS!

Rutiner och regler för halvtidskontroll har setts över och vissa förändringar gäller från 1 januari 2020, se nedan (länk till KI's hemsida)

Inför halvtidskontroll

Halvtidskontroll är obligatoriskt för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och ska ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

För information om halvtid och anmälningsblankett, se KI's hemsida.

Obs. Skicka information om halvtidskontrollen till webbansvarig vid din sektion för annonsering i KI kalendern. Om sektionen saknar webbansvarig , kontakta istället kommunikatör vid NVS för annonsering. Du behöver informera om titel, datum och tid tillsammans med namn på handledarna och nämndmedlemmarna.

Inför disputation eller licentiatexamen

Bokning av datum för disputation/licentiatexamen

Du måste i god tid kontakta Catarina Cleveson, samordnare för forskarutbildningen vid NVS, och kontrollera att ditt val av datum och tid inte kolliderar med någon annans disputation inom samma ämnesområde.

Påskrift av ansökan

Kontakta via e-post studierektor för forskarutbildning Erik Sundström för att boka tid för underskrift av disputationsansökan, med cc till samordnare för forskarutbildningsfrågor (Catarina Cleveson) på institutionen.

Minst 3 arbetsdagar innan mötet skickar du per e-post till studierektor:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • LADOK – registreringsintyg
  • LADOK – resultatintyg
  • Protokoll från halvtidskontroll
  • Delarbeten
  • Etiktillstånd (ansökningsblankett, patientinformation och beslut)

Om du får förslag från studierektor på ändringar i eller komplettering av ansökan, revidera ansökan innan mötet med studierektor. Till mötet med studierektor tar du med den slutgiltiga versionen av ansökningsblanketten, underskriven av dig och av samtliga handledare.

Boka tid med prefekt (eller biträdande prefekt) för underskrift efter att studierektor har skrivit under. Tid bokas via mail till prefektsamordnaren vid NVS.

Praktiska arrangemang

Ett exemplar av doktors- och licentiatavhandlingen ska skickas till Catarina Cleveson. Internpostadress: NVS, institutionsledning, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3

För bokning av lokal och andra praktiska arrangemang för disputation/licentiatexamen, kontakta sektionsadministratören för att ta reda på vilka rutiner som gäller vid din sektion.

Annonsering

Skicka information om din disputation till webbansvarig vid din sektion för annonsering i KI och NVS kalendern cirka 5-7 veckor innan disputationen. Om sektionen saknar webbansvarig, kontakta istället kommunikatör vid NVS.

Mer information

På KI:s interna sidor finns samlad information om allt du behöver veta inför disputation och inför licentiatexamen.