Inför disputation eller licentiatexamen

Bokning av datum för disputation/licentiatexamen

Du måste i god tid kontakta Heli Vänskä, samordnare för forskarutbildningen vid NVS, och kontrollera att ditt val av datum och tid inte kolliderar med någon annans disputation inom samma ämnesområde.

Påskrift av ansökan

Kontakta via e-post studierektor för forskarutbildning Erik Sundström för institutionens godkännande av disputationsansökan, med cc till samordnare för forskarutbildningsfrågor (Heli Vänskä) på institutionen minst 4 arbetsdagar innan sista inlämningsdatum till disputationskommittén.

Med din e-post till studierektor och samordnare ska du bifoga:

  • Ifylld ansökningsblankett (utan underskrifter)
  • LADOK – registreringsintyg inklusive terminsvis studieaktivitet*
  • LADOK – resultatintyg
  • Protokoll från halvtidskontroll
  • Delarbeten
  • Etiktillstånd (ansökningsblankett, patientinformation och beslut)

*Det krävs att du kryssar i rutorna för ”Alla registreringar ordnade efter program” samt ”Studieaktivitet och -finansiering” för att studieaktiviteten ska skrivas ut.

När du får tillbaka din ansökan från studierektor, revidera ansökan för eventuella ändringsförslag från studierektor, gör sedan en pdf-fil enbart av ansökningsblanketten med din och handledarnas underskrifter eller e-signaturer. Skicka den reviderade och signerade ansökningsblanketten till studierektor och samordnare, som ordnar e-signaturer av studierektor och prefekt. Din ansökningsblankett skickas tillbaka till dig från prefektsamordnaren vid NVS. Därefter tar du den e-signerade ansökningsblanketten, lägger till alla bilagor och skapar del 1 och del 2 av ansökan, för att sedan ladda upp den till disputationskommittén.

Praktiska arrangemang

Skicka ett exemplar av doktors- eller licentiatavhandlingen till:

Heli Vänskä, Samordnare för forskarutbildningen

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Karolinska Institutet

Alfred Nobels Allé 23, D2

141 83 Huddinge

För bokning av lokal och andra praktiska arrangemang för disputation/licentiatexamen, kontakta avdelningsadministratören för att ta reda på vilka rutiner som gäller vid din avdelning.

Annonsering

Skicka information om din disputation till webbansvarig vid din avdelning för annonsering i KI och NVS kalendern cirka 5-7 veckor innan disputationen. Om avdelningen saknar webbansvarig, kontakta istället kommunikatör vid NVS.

Mer information

På KI:s interna sidor finns samlad information om allt du behöver veta inför disputation och inför licentiatexamen.

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2023-06-01