Organisation och verksamhet

Sedan 1993 har NASP arbetat med att bistå regeringen och Region Stockholms beslutsfattare och invånare med kunskapsunderlag, kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

NASP finansieras av Region Stockholm och Socialdepartementet samt genom olika forskningsanslag från både svenska och internationella forskningsfinansiärer. 

Organisation

NASP är ett samverkande centrum som består av flera enheter som är organiserade under två huvudmän: Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Region Stockholm. NASP är även ett WHO samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i självmordsprevention.    

Uppdrag

Vårt uppdrag är att genom forskning, strategiskt folkhälsoarbete, utbildning och informationsspridning bidra till att minska antalet självmord och självmordsförsök regionalt och nationellt. NASP ska även bidra till att utveckla och stimulera kunskapsområdet självmord och självmordsprevention.  

Verksamhet

NASP:s verksamhet består av fyra huvudområden och strategier för måluppfyllelse 

Forskning och utveckling 

I en tvärvetenskaplig forskningsmiljö (folkhälsa, psykologi, psykiatri, molekylär biologi och antropologi) bedriver vi forskning med målet att utveckla innovativa självmordspreventiva metoder. Vi genomför även forskningsstudier för att identifiera trender, riskfaktorer och sårbara populationer kopplade till självmord. Den forskning som vi, och andra forskare bedriver används till att styra de aktiviteter som vi utför inom strategiskt folkhälsoarbete, utbildning och spridning av information.  

Strategiskt folkhälsoarbete 

NASP bedriver epidemiologisk bevakning av antalet självmord och självskador på riks-, region- och kommunnivå för att kartlägga relevanta riskgrupper och trender, som i sin tur kan ligga till grund för riktade folkhälsoinsatser. Vi genomför även analyser och tar fram rapporter på begäran från aktörer som arbetar med självmordsprevention. Syftet är att stimulera och stödja det självmordspreventiva arbetet och kunskapsutbytet, både på lokal nivå och för särskilda riskgrupper och kontexter i samhället.  

Vi stödjer aktörer som vill arbeta med självmordsprevention på ett strukturellt sätt genom att erbjuda konsultationer gällande handlingsplaner, styrdokument och genom att rekommendera specifika insatser baserat på vetenskapligt underlag.  

På RESPI.se samlar vi information om olika typer av befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar. Vi granskar kontinuerligt insatsernas vetenskapliga underlag och uppdaterar informationen därefter. Informationen på RESPI.se syftar till att vara ett stöd i beslutsprocessen om vilka självmordspreventiva insatser som bör implementeras enligt den senaste tillgängliga forskningen. 

Informationsspridning och kunskapsöversättning 

På NASP arbetar vi med både generell och riktad informationsspridning med syftet att bidra till en ökad medvetenhet om frågor som berör självmord och självmordsprevention. Vi tar fram informationsmaterial, publicerar rapporter och faktablad, håller föreläsningar, arrangerar och medverkar i seminarier och konferenser och sprider information och kunskap via relevanta webbplattformar.   

Kunskapsöversättning, som är en central del av NASP:s informationsverksamhet, är processen att sammanställa vetenskaplig kunskap och forskning och göra informationen tillgänglig, användbar och förståelig för praktiker, beslutsfattare och allmänheten. 

NASP tillhandahåller även systematiskt inhämtad vetenskaplig information, rörande självmord och självmordsförebyggande åtgärder, på begäran från olika aktörer såsom statliga, regionala och kommunala myndigheter, beslutsfattare, media och allmänheten.  

Utbildning 

Vi genomför utbildningsaktiviteter med målet att bidra till ett samhälle som är engagerat och har adekvata resurser och kunskaper för att kunna arbeta med självmordsprevention. NASP bedriver flera utbildningar som riktar sig till individer, organisationer och samhället i stort. Samtliga utbildningar uppdateras kontinuerlig och följer den vetenskapliga utvecklingen. Genom utbildning av studenter, forskare och yrkesverksamma strävar vi efter att minska förekomsten av självmord genom att skapa ett motståndskraftigt samhälle där ett medmänskligt perspektiv råder.

Historik

NASP:s historiska bakgrund sträcker sig tillbaka till år 1977 då docent Ruth Ettlinger väckte en motion inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm) angående förebyggande åtgärder mot självmord och självmordsförsök.

Ruth Ettlinger var docent i psykiatri samt självmordsprevention och en förgrundsgestalt för det självmordspreventiva arbetet, både inom och utanför psykiatrin. Ruth Ettlinger var bidragande i att bygga upp den första självmordspreventiva forskningen i Sverige och var med och startade den internationella organisationen för självmordsprevention som sedermera kom att heta International Association for Suicide Prevention (IASP). 

Ettlingers motion väckte intresse inte enbart på det lokala planet, utan även i Sveriges Riksdag. Flera riksdagsmän har under årens lopp i sina motioner givit uttryck i sina motioner för behovet att något måste göras för de människor som kommer i så svåra livssituationer att den sista förtvivlade lösningen, nämligen självmord, aldrig skall bli aktuell. 

NASP:s verksamhet startades 1993 med anledning av ett politiskt beslut i Stockholms läns landsting om att antalet självmord i länet skulle sänkas med 25 procent. Det första uppdraget var att anordna en självmordspreventiv utbildning för den psykiatriska vården.

År 1994, på initiativ av riksdagens socialutskott och efter riksdagens beslut, grundades genom ett avtal mellan Stockholms läns landsting och IPM – Institutet för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) – ett Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Årsrapport

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-07-05