NASP som internationell samarbetspartner

Sedan 1997 är NASP, av regeringen, godkänt som Världshälsoorganisationens "WHO Collaborating Centre for Research, Methods Development and Training in Suicide Prevention". Det innebär att NASP bistår det centrala WHO-kansliet i Geneve och i Köpenhamn med råd när det gäller initiering av förebyggande åtgärder.

NASP ansvarar för forskarutbildning och implementering av befintliga kunskaper till olika grupper inom Europa; från politiker, administratörer till befolkningen i stort. Denna uppgift sköts i samarbete med ledningsgruppen vars medlemmar härstammar från Irland, Grekland, Estland, Danmark och Tyskland.

I samband med World Health Day, den 7 april år 2001, genomfördes flera engagemang, på WHO:s initiativ, världen över på temat psykisk hälsa – med syftet att skingra vanliga myter om psykiska besvär och att uppmärksamma den dolda bördan av stigmatisering och diskriminering som oftast förknippas med dem. 

WHO har i sitt policyprogram "Health for all", som alla Europas regeringar har undertecknat, satt som mål att minska dödligheten i självmord och sjuklighet till följd av depression. Lika så framhävs behovet av nationella planer för att förebygga psykisk ohälsa och vikten av att ta fram nationella strategier, liksom åtgärder för att minska stigmatisering av personer som lider av psykiska besvär och sjukdomar eller psykisk ohälsa. 

WHO/EURO Network on Suicide Prevention

I samarbete med WHO/EURO har NASP ansvarat för fem större projekt;

  • MONSUE - Monitoring Suicidal Behaviour in Europe
  • SEYLE - Saving and Empowering Young Lives in Europe
  • SUPRE-MISS - Multisite Intervention Study on Suicidal Behaviours
  • WE-STAY - Working in Europe to Stop Truancy Among Youth
  • SUPREME - Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion
VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-06-27