Nationellt program för suicidprevention i Sverige

Förslag till nationellt program för suicidprevention är ett åtgärdsprogram som innefattar nio punkter för hur antalet suicid i Sverige ska minskas.

Programmet överlämnades till regeringen i december 2006 av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för att sedan gå ut på remiss. I juni 2008 godkändes programmet av Sveriges riksdag.

De nio rekommenderade strategierna

  • Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper
  • Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper
  • Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid
  • Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall
  • Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  • Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
  • Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra nyckelpersoner i vården.
  • Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid.
  • Att stödja frivilligorganisationer

Folkhälsoinstitutet tog fram riktlinjer för suicidprevention på befolkningsnivå. Socialstyrelsens riktlinjer skulle istället förebygga suicid hos individen. NASP:s roll var att fungera som sakkunnig åt Folkhälsoinstitutet och att skriva underlag åt Socialstyrelsen.

Bakgrundsdokument till det nationella programmet för suicidprevention: publikationer och underlagsrapporter

Här finner ni de dokument som låg till grund för framtagandet av det nationella programmet för suicidprevention.

Sammanställning över ärendehantering och beslut om nationellt suicidpreventivt program

Bakgrund

Riksdagen framförde i ett tillkännagivande från den 27 april 2005 om det självmordspreventiva arbetet (bet. 2004/05:SoU11, rskr.2004/05:218) att ett nationellt program för självmordsprevention bör tas fram. Den 21 juli 2005 gav den dåvarande regeringen Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för självmordsprevention och i samråd med NASP ta fram förslag på befolkningsinriktade strategier och åtgärder för statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag till nationellt program för självmordsprevention omfattar en övergripande vision och nio strategier. Strategierna och remissinstansernas synpunkter redovisas i: 

DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-06-28