Om NASP

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1994 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning. NASP är även ett WHO samarbetscenter för "Research, Training and Methods Development in Suicide prevention".