Skip to main content

Om NASP

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1994 statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning. NASP är även ett WHO samarbetscenter för "Research, Training and Methods Development in Suicide prevention".