Mål och verksamhet

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1994 statens expertorgan för suicidprevention vars verksamhet inordnades i Karolinska Institutet 1 oktober 2007 genom ett riksdags- och regeringsbeslut. NASP är även ett WHO samarbetscenter som utifrån Helsingforsdeklarationen om psykisk hälsa i Europa arbetar med suicidprevention.

Riksdagsbeslutet om den nationella expertfunktionen

Enligt riksdagens beslut den 20 juni 2007, Vårpropositionen 2006/07:100 är NASP (Nationell Prevention av Suicid och Psykisk Ohälsa vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) sedan den 1 oktober 2007 en nationell expertfunktion i suicidprevention.

Övergripande mål

NASP ska medverka till:

 • Att varaktigt minska antalet självmord och självmordsförsök
 • Att undanröja omständigheter som kan leda till att barn och unga tar sitt liv
 • Att tidigt upptäcka och bryta negativa trender av självmord och självmordsförsök hos utsatta grupper
 • Att öka kunskapsnivån om självmord samt att stödja personer med självmordstankar och anhöriga till personer som försökt eller har begått självmord

NASP:s verksamhet

Verksamheten delas in i fyra huvudområden:

 • Forskning och metodutveckling
  Syftet är att studera samband mellan olika determinanter för såväl psykisk som kroppslig ohälsa som kan leda till suicidala handlingar. NASP stimulerar även forskning som stödjer utvecklingen av självmordsprevention.

 • Analys och uppföljning av epidemiologiska data
  NASP följer utvecklingen av självmord och självmordsförsök och arbetar med att identifiera riskgrupper, risksituationer och riskmiljöer.

 • Information
  NASP samlar in, sammanställer och analyserar kunskap som sedan förmedlas genom utbildningar, riktade informationsinsatser, rapporter och via Internet.

 • Undervisning
  NASP bedriver utbildningsverksamhet med målet att sprida kunskap och förbättra insatserna inom självmordsprevention.

Strategi

Det självmordsförebyggande arbetet vid NASP bedrivs efter två huvudlinjer:

 1. Den ena strategin är att få till stånd ett optimalt omhändertagande av personer med självmordsproblematik. Detta för att förhindra den suicidala processens upptrappning till självmordsförsök och kanske fullbordat självmord. I detta arbete är hälso-och sjukvårdspersonalen en viktig målgrupp.
 2. Den andra strategin är ett befolkningsinriktat arbete med inriktning på stödjande miljöer och på att förstärka de färdigheter som kan skydda oss när vi råkar in i situationer i livet som är särskilt påfrestande. I det befolkningsinriktade arbetet ingår också att öka människors medvetenhet om självmordsproblematiken och att försöka undanröja den rädsla och tabu som detta problem omgärdas av.

Historik

NASP:s historiska bakgrund sträcker sig tillbaka till år 1977 då docent Ruth Ettlinger väckte en motion inom Stockholms läns landsting angående förebyggande åtgärder mot självmord och självmordsförsök.

Ruth Ettlinger var docent i psykiatri samt i självmordsprevention och en förgrundsgestalt för det självmordspreventiva arbetet inom och utanför psykiatrin. Ruth Ettlinger var med om att bygga upp den första självmordspreventiva forskningen i Sverige och om att starta den internationella organisationen för självmordsprevention som sedermera kom att heta International Association for Suicide Prevention (IASP). Ruth har även skänkt sitt omfattande bibliotek till NASP. Biblioteket är en guldgruva för alla som önskar fördjupa sig i suicidologisk utveckling nationellt och internationellt.

Ruths motion väckte intresse inte enbart på det lokala planet, utan även i Sveriges Riksdag. Flera riksdagsmän har under årens lopp i sina motioner givit uttryck i sina motioner för behovet att något måste göras för de människor som kommer i så svåra livssituationer att den sista förtvivlade lösningen, nämligen självmord, aldrig skall bli aktuell.

På initiativ av riksdagens socialutskott och efter riksdagens beslut grundades genom ett avtal 1994 med Stockholms läns landsting och IPM - Institutet för Psykosocial Medicin (numera Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet) ett Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

DW
Innehållsgranskare:
2023-05-16