Skip to main content

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Bland annat har WHO ett program inom hjärt- och kärlsjukdomar som arbetar med förebyggande, hantering och övervakning av hjärt-kärlsjukdom globalt. Programmet syftar till att utveckla globala strategier för att minska förekomsten av samt morbiditeten och mortaliteten i hjärt- och kärlsjukdomar. CPE har valt läkemedelsepidemiologi inom området hjärt- och kärlsjukdom som ett av sina profilområden på grund av att många människor i befolkningen använder läkemedel som förhindrar eller behandlar hjärt- och kärlsjukdom.

Läkemedelsepidemiologi inom området hjärt- och kärlsjukdom omfattar forskning på mediciner som till exempel antitrombotiska och lipidsänkande läkemedel. Forskningen kan även gälla utfall som t.ex. hjärtinfarkt och stroke som biverkan till annan medicinering.

Forskare vid CPE är involverade i flera studier inom hjärt- och kärlsjukdom. I synnerhet har vi studerat läkemedel som används för behandling av höga lipidvärden och antitrombotiska läkemedel för varierande indikationer, samt ett flertal studier där olika hjärt- och kärlsjukdomar har undersökts som biverkningar till annan medicinering.

Med tanke på att de negativa effekterna av läkemedelsanvändning är ovanliga händelser, är det nödvändigt att inkludera mycket stora populationer för att säkra att dessa händelser upptäcks. Följaktligen och för att säkerställa generaliserbarheten, sker många av våra studier i samarbete med forskargrupper i andra länder och inkluderande data från många olika databaser.

Läs mer om hjärt- och kärlsjukdom på SBU och om behandlingsrekommendationer på Läkemedelsverket.

Profilområdet leds av Marie Linder (Publikationer på PubMed)