Cancer

Cancer är en grupp av heterogena sjukdomar som orsakas av okontrollerad cellproliferation och tillväxt. Förekomsten av cancer förutspås öka under de kommande två decennierna.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Europa efter hjärtkärlsjukdom och orsakar 20% av alla dödsfall. Många typer av cancer kan förebyggas och tidig upptäckt ökar väsentligt chansen att bota sjukdomen. Eftersom cancer är en av de viktigaste hälsoprioriteringarna inkluderar nyckelområden inom forskningen förbättringar i förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnos och behandling, livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare. Faktorer som intensifierad utveckling av nya cancerterapier, långvarig behandling och ökad överlevnad på grund av förbättrad vård skulle kunna orsaka en ökning av sena biverkningar, vilket kräver ytterligare forskning. Cancerfarmakoepidemiologi vid CPE täcker forskning för att undersöka effekterna av olika läkemedel på cancerrisk, effekt av cancerbehandlingar och även negativa eller sena effekter av läkemedel som används för att behandla cancer.

Innehållsgranskare:
2024-02-01