Forskarutbildning vid MedH

This page in English

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar 4 års heltidsstudier. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Mer om forskarutbildning - KI:s externa webb

Mer om forskarutbildning  - KI:s interna webb

Forskarutbildningsämne

Från 2006 finns endast ett forskarutbildningsämne vid KI: Medicinsk Vetenskap. Varje forskarstuderande ska dock välja inriktning och studieadministratören har information om hur detta går till.

Kontakt

Studierektor

Petter Höglund

Telefon: 08-585 801 74
E-post: Petter.Hoglund@ki.se

Biträdande studierektor

Mats Jensen-Urstad

E-post: Mats.Jensen-Urstad@ki.se

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se
 

Utlysning av doktorandplatser

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Mer information 

Grönt ljus

ʽGrönt ljus’ – godkännande av handledare inför påbörjande av doktorandprojekt

Syftet med ʽgrönt ljus’ är att säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Att ha fått ʽgrönt ljus’ innebär att institutionen har gett sitt godkännande till en påtänkt huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand. Detta gäller alla, även då doktorander rekryteras på annat sätt än genom annonsering, t.ex. då forskarutbildningen ska utföras inom en anställning på SLL.

ʽGrönt ljus’ ersätter inte antagningsseminariet eller fråntar antagningsnämnden sitt ansvar. Antagningsnämnden gör en helhetsbedömning av samtliga aspekter när allt är på plats, medan ʽgrönt ljus’ går in i ett mycket tidigare skede och då fokuserar på huvudhandledarens lämplighet.

Det ʽgröna ljuset’ är i normalfallet kopplat till ett specifikt doktorandprojekt och ska inte ses som ett allmänt godkännande av handledarskap. En ansökan krävs för varje möjlig ny doktorand. Beslutet gäller endast på aktuell institution.

Ansökan om ’grönt ljus’ lämnas in löpande till institutionens studieadministratör. Beslut meddelas i normalfallet inom 2 veckor efter inlämnad ansökan.

Blanketten hittar du här

Antagning

Antagning till forskarutbildning sker efter ansökan med individuell studieplan och godkänt antagningsseminarium.

OBS! Handledare som inte har handledarbevis för huvudhandledare måste läsa webbkurs för forskarhandledare vid KI. Intyg ska inte vara äldre än fem år. Mer information om kursen.

Antagningsseminarier

För att anmäla dig till antagningsseminarium kontakta utbildningsadministratör Mary Hyll. Detta måste ske senast 1 månad innan datum för antagningsseminariet. Antagningsseminarier hålls 4-5 gånger per termin. Max 3 sökanden per tillfälle.

Antagningsseminarierna äger oftast rum i konferensrummet Vallmon på C2:94. Seminarier startar kl. 11.40, 12.00 och 12.20. Varje seminarium ska omfatta högst 10 minuters presentation på engelska följt av 10 minuters diskussion och frågor.

Antagningsseminarium vårterminen 2018  
23 januari  
20 februari  
20 mars  
24 april  
22 maj  
26 juni  

Före seminariet

  • Doktoranden lämnar original av de handlingar som skall avhandlas på seminariet 3 veckor före själva seminariet .
  • Två veckor före seminariet sänds kallelse och kopior av ansökan till respektive deltagare i antagningsnämnden inklusive studierepresentanter.
Handlingarna ska lämnas in i följande ordning
1. Av Karolinska Institutet tillstyrkt "Ansökan om bedömning av grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå"      
2. Ansökan om antagning      
3. Individuell studieplan      
4. Projektplan/ forskningsplan      
5. Handledarbevis för huvudhandledare. Handledarintyg ska vara max 5 år gamla. Kursen kan man gå här: webbkurs för handledare      
6. Doktorandens CV + alla handledares CV:n      
7. Etiska tillstånd, ansökningar + beslut (Om beslut saknas så ska man bifoga ansökan.)      
8. Om finansieringen är KID-medel vill vi ha kopia på ansökan            

Ansökan om behörighetsbedömning

Alla blivande doktorander måste uppfylla både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet till utbildning på forskarnivå. Ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska skickas till Karolinska Institutets centrala förvaltning (adressuppgifter finns på ansökningsblanketten).

Notera att ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska vara godkänd innan du kan ansöka om antagning (blankett 2). Handläggningstiden för behörighetsbedömningar är upp till 3 veckor. Ifall din ansökan inte är komplett kan handläggningen dröja ytterligare.

Process fram till antagning

Behörighet till utbildning på forskarnivå

Blanketter och dokument inom forskarutbildning

     

Under seminariet

  • Huvudhandledare måste vara närvarande vid seminariet. För bihandledare och mentor är det frivilligt men önskvärt med närvaro – om möjligt.
  • Presentationen sker på engelska, max 10 minuter.

Efter seminariet

  • Mail om resultatet från seminariet sänds till sökanden.

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden består av studierektor för forskarutbildningen, minst 3 lärarrepresentanter och minst 1 doktorandrepresentant.

Ledamöter    
Petter Höglund Studierektor HERM
Mats Jensen-Urstad Biträdande studierektor Hjärt- och lungsjukdomar
Mats Rudling Lärare Metabolism och endokrinologi
Johanna Ungerstedt  Forskare Enheten för hematologi
Staffan Wahlin Lärare Gastroenterologi
Malin Flodström-Tullberg Lärare Centrum för infektionsmedicin
Piotr Nowak Lärare Enheten för infektionssjukdomar och hud
Sridharan Ganesan Doktorand HERM
Mary Hyll Studieadministratör Administration, MedH
Renata Vernaite Doktorand Centrum för infektionsmedicin
Jurga Laurencikiene  Senior forskare Enheten för endokrinologi och diabetes

Aktivitets- och försörjningsrapport 

Redovisning av aktivitet och försörjning ska göras av doktoranden i slutet av varje termin. Rutinen är bestämd av Universitets- och högskolerådet. Den är viktig för doktoranden eftersom denne måste uppvisa tillräcklig aktivitet när det är dag att ansöka om disputation/licentiatexamen.

Blankett mailas ut varje termin till doktorand och huvudhandledare och ska skickas tillbaka ifylld. Aktiviteten bör uppgå till minst 50 % under fyra år för den som lic-ar och under åtta år för den som doktorerar. En ackumulerad aktivitet på 800 % för den som disputerar, men disputationskommittén godkänner från 600 % och uppåt. Är det lägre än så krävs ett förklarande brev från handledaren.

Som aktivitet räknas den tid doktoranden faktiskt avsätter till doktorandstudierna, oavsett om det är på betald forskningstid eller på ledig tid. Försörjningen ska alltid uppgå till totalt 100 % oavsett aktivitetsgrad. För doktorand har studieuppehåll, tjänstledigt, föräldraledig, sjukskriven mm rapporteras 0 % aktivitet.

Aktivitetsprocent 

10 % = 4 tim/vecka i forskarutbildningen
25 % = 10 tim/vecka i forskarutbildningen
50 % = 20 tim/vecka i forskarutbildningen
75 % = 30 tim/vecka i forskarutbildningen
100 % = 40 tim/vecka i forskarutbildningen

Blankett för aktivitet och försörjning

Årlig uppföljning

Mejl om årlig uppföljning skickas ut varje hösttermin. Doktorander ska fylla i blankett 4. Deadline för inlämning är början på december (samma som aktivitets- och försörjningsrapporten). LADOK-utdrag ska bifogas. Det kan hämtas på webbsidan https://lpw.ki.se/

Studierektorn går igenom uppföljningarna och signerar om de är ok. Doktorander som antagits innevarande termin avvaktar med årlig uppföljning till kommande termin. 
I övrigt gäller att den årliga uppföljningen skickas in ca ett år efter registrering. En halvtidskontroll räknas som en årlig uppföljning varför doktoranden det år som denne gör sin halvtidskontroll inte behöva lämna in någon uppföljning. 

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Ansökan om avläggande av halvtidskontroll lämnas till utbildningsadministratören för förhandsgranskning innan den lämnas till prefekten för godkännande. Ansökan med alla bilagor måste lämnas in 3 veckor innan seminarium.  Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Fyll i formuläret så läggs halvtiden in i institutionens kalender av webbredaktören Emma Karlsson

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet 

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi) Sri Sahlin  
Enheten för endokrinologi Lena Lindberg  
Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson  
Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam  
Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll  
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström   

Disputation

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen se KI:s generella regler som finns på forskarutbildningens webbplats.

Information om disputationskommittén och sammaträdesdatum hittar du här

KI har leveransavtal med tryckeriet AJ E-print AB för tryck av exempelvis avhandlingar, broschyrer, foldrar, affischer med mera. Mer information hittar du här.

Före ansökan om disputation/licentiat

Innan ansökan skickas vidare till Disputationskommittén och Betygsnämnden måste den bli godkänd av studierektor och prefekt på institutionen. 

Doktoranden ska kontakta utbildningsadministratör Mary Hyll för att få underskrifter och boka disputationsdag. Institutionen rekommenderar en disputation per dag om det är möjligt.

Annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och lokal är bokad är det dags att annonsera din disputation på institutionen. Fyll i formuläret så läggs din disputation in i institutionens kalender av webbredaktör Emma Karlsson

Respektive enhetssekreterare hjälper till med praktikaliteterna inför disputationen/licentiatexamen:

Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (lungsjukdomar)
Enheten för hematologi och Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi)
Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Reumatologi)
Mary Hyll  
Enheten för endokrinologi Lena Lindberg  
Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson  
Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam  
Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll  
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström   

Alla kurser ska vara klara enligt studieplanen. Doktoranden ska ha tillräcklig aktivitetsgrad – 800%. Om aktivitetsgraden är lägre än 600% behöver huvudhandledaren skriva ett brev, till berörda parter, som förklarar.

Efter disputationen

Doktoranden ska efter disputationen lämna in protokollet (blankett 11), påskrivet och klart, till studieadministratören. Doktoranden får information om hur man ansöker om examensbevis från studieadministratören.

Doktorande ska även kontakta kommuniaktören, Emma Karlsson, för att läggas till på hemsidan över disputerade. 

Åtgärder vid avvikande tidplan eller långsam progress

Studierektor och studieadministratör går igenom alla doktorander varje halvår där vi bedömer tidplan, progress och aktivitetsgrad. 

Länkar

Forskarutbildning