Rutiner för halvtidskontroll och disputation vid institutionen för medicin, Huddinge

Här finns information till doktorander med rutiner för halvtidskontroll och disputation vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och ska ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Anmälan om avläggande av halvtidskontroll ska godkännas av institutionen (studierektor för forskarutbildning) innan den skickas till halvtidskommittén.

Blanketter för halvtidsanmälan och mall för halvtidsrapport 

Om halvtidskontroll vid Karolinska Institutet

1. Halvtidsanmälan lämnas minst en vecka innan halvtidskontrollen äger rum, till Utbildningsadministratör vid forskarutbildningen Ulrika Markne, som ordnar med signatur från studierektor vid MedH.

2. Godkänd ansökan måste skickas till halvtidskommittén två veckor innan halvtidskontrollen.

3. Efter halvtidskontrollen skickar doktoranden protokollet från kontrollen till forskarutbildning-medh@ki.se.

Kontakt 

Profile image

Monica Ahlberg

Utbildningsadministratör forskarutbildningen, MedH

Rutin för annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt datum och tid för Zoom-möte och/eller bokat lokal för din halvtidskontroll, är det dags att annonsera detta. Fyll i formuläret Annonsera halvtid/disputation på MedH för att publicera din halvtidskontroll i institutionens kalender på ki.se

Rutin för bokning av lokal och förtäring

Lokalbokning och beställning av eventuell mat och dryck till halvtidsseminariet sköts av administratören på den avdelning vid institutionen som doktoranden kommer att disputera vid.

Disputation 

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen, läs KI:s generella regler om vad som gäller när du ska disputera.

Rutin för underskrifter på disputationsansökan

Innan disputationsansökan lämnas in till Disputationskommittén och Betygsnämnden ska den tillstyrkas av studierektor samt prefekten vid MedH.
Kontakta forskarutbildningsadministrationen via forskarutbildning-medh@ki.se minst 1 vecka innan Disputationskommitténs deadline för hjälp med dessa underskrifter.

Deadlines och viktiga datum för Disputationskommitténs möte

Rutin för bokning av examen

Institutionen för medicin, Huddinge rekommenderar maximalt en disputation per dag, kontakta administrationen för forskarutbildning vid institutionen (forskarutbildning-medh@ki.se) för att boka datum för examen.

Rutin för annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och du bestämt datum och tid för online-möte och/eller bokat lokal, är det dags att annonsera detta. För att publicera din disputation i MedH:s kalender, samt på informationsskärmar på campus behöver du fylla i formuläret Annonsera halvtid/disputation på MedH. Meddela även om du önskar att inbjudan till disputation ska skickas ut till hela institutionen via e-post.

Bra att veta inför disputation och licentiatexamen

Avdelningsadministratören på den avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge som du disputerar vid, hjälper till med alla praktikaliteter inför disputationen. Kontakta din avdelningsadministratör om rutiner kring bokning av lokal, mat och dryck vid mingel/betygsnämndens möte, arvode till opponenten, samt inköp av blommor med mera.

Kontakt avdelningsadministration

Vid institutionen för medicin, Huddinge finns sex avdelningar med en avdelningsadministratör för respektive avdelning.
Kontakta din avdelningsadministratör för hjälp med arrangemang kring halvtidskontroll och disputation.

AV-support vid disputationen

När disputationen sker online och delar av betygsnämnd/opponent finns på annan plats, finns möjligheten att boka AV-support för disputationen. Du kan bland annat få hjälp med inspelning av disputationen och låna kamera och mikrofon.

Kontakta AV-Support på respektive campus för hjälp med utrustningen i bokningsbara lokaler.

Vad behöver du göra efter disputationen?

Efter disputationen behöver doktoranden snarast lämna in blankett 11 (Betygsnämndens beslut-disputation) till utbildningsadministratören för forskarutbildning, som registrerar avhandlingen i Ladok.

Examensbevis

Du behöver även ansöka om examensbevis. Examensbeviset är det officiella dokument som intygar erhållen forskarexamen. 

Alla frågor om examensbevis hänvisas till Karolinska Institutets examenshandläggare: examen@ki.se

MA
Innehållsgranskare:
2024-07-03