Rutiner för halvtidskontroll och disputation vid MedH

För doktorander vid MedH som ska genomföra halvtidskontroll eller disputation finns institutionsspecifika rutiner. På denna sida framgår vad du behöver tänka på inför din halvtid eller disputation.

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Anmälan om avläggande av halvtidskontroll ska godkännas av institutionen (studierektor för forskarutbildning) innan den skickas till halvtidskommittén.

Blanketter för halvtidsanmälan och mall för halvtidsrapport finns på ki.se

Om halvtidskontroll vid Karolinska Institutet

1. Halvtidsanmälan och halvtidsrapport lämnas minst fyra veckor innan seminarium, till Utbildningsadministratör vid forskarutbildningen Ulrika Marknesom ordnar med signatur från studierektor vid MedH.

2. Godkänd ansökan måste skickas till halvtidskommittén två veckor innan halvtidskontrollen.

3. Efter halvtidskontrollen skickar doktoranden protokollet från kontrollen till Ulrika Markne.

Kontakt forskarutbildningen MedH

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör forskarutbildningen, MedH
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Rutin vid MedH för annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt datum och tid för Zoom-möte och/eller bokat lokal för din halvtidskontroll, är det dags att annonsera detta. Fyll i formuläret Annonsera halvtid/disputation på MedH för att publicera din halvtidskontroll i MedH:s kalender på ki.se

Rutin vid MedH för bokning av lokal och förtäring till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuell mat och dryck, sköts av administratören på den avdelning vid institutionen som doktoranden disputerar vid.

Disputation 

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen, läs KI:s generella regler om vad som gäller när du ska disputera.

Rutin vid MedH för underskrifter på ansökan

Innan disputationsansökan lämnas in till Disputationskommittén och Betygsnämnden ska den tillstyrkas av studierektor samt prefekten vid MedH.
Kontakta utbildningsadministratören för forskarutbildning minst 14 dagar innan Disputationskommitténs deadline för hjälp med dessa underskrifter.

Deadlines och viktiga datum för Disputationskommitténs möte

Rutin vid MedH för bokning av examen

Institutionen rekommenderar en disputation per dag, kontakta utbildningsadministratören för forskarutbildning vid institutionen för att boka datum för examen.

Rutin vid MedH för annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och du bestämt datum och tid för online-möte och/eller bokat lokal, är det dags att annonsera detta. För att publicera din disputation i MedH:s kalender på ki.se, samt på informationsskärmar på campus behöver du fylla i formuläret Annonsera halvtid/disputation på MedH. Meddela även om du önskar att inbjudan till disputation ska skickas ut till hela institutionen via e-post.

Praktikaliteter inför disputationen/licentiatexamen

Avdelningsadministratören på den avdelning vid MedH som du disputerar vid, hjälper till med alla praktikaliteter inför disputationen. Kontakta avdelningsadministratören om rutiner kring bokning av lokal, mat och dryck vid mingel/betygsnämndens möte, arvode till opponenten, samt inköp av blommor med mera.

Kontakt avdelningsadministratörer, MedH

Vid institutionen för medicin, Huddinge finns sex avdelningar med en avdelningsadministratör för respektive avdelning.

Kontakta din avdelningsadministratör för hjälp med arrangemang kring halvtidskontroll och disputation.

AV-support vid disputationen

När disputationen sker online och delar av betygsnämnd/opponent finns på annan plats, finns möjligheten att boka AV-support för disputationen. Du kan bland annat få hjälp med inspelning av disputationen, låna kamera och mikrofon.

Kontakta AV-Support på respektive campus för hjälp med utrustningen i bokningsbara lokaler

Efter disputationen

Efter disputationen behöver doktoranden snarast lämna in blankett 11 (betygsnämndens beslut-disputation) till utbildningsadministratören för forskarutbildning, som registrerar avhandlingen i Ladok.

Examensbevis

Du behöver även ansöka om examensbevis. Examensbeviset är det officiella dokument som intygar erhållen forskarexamen. 

Alla frågor om examensbevis hänvisas till Karolinska Institutets examenshandläggare: examen@ki.se