Barnets bästa? Etiska, juridiska och empiriska undersökningar av socialtjänstbeslut om umgängesbegränsningar

Ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, 2024-2026.

Flicka som släpar ett stort gosedjur efter sig på en grusväg. Bilden är svart-vit.
Barnets bästa? Foto: Pixabay Lisa Runnels

Om projektet

Socialarbetare ska dagligen fatta beslut om umgängesrestriktioner mellan barn och vårdnadshavare utifrån principen “barnets bästa”. Besluten är svåra och har betydande konsekvenser för de inblandade. 

Detta projekt syftar till att identifiera och värdera juridiska och etiska utmaningar inom socialtjänsten som rör umgängesrestriktioner mellan barn och vårdnadshavare vilka alltid ska ske utifrån principen om “barnets bästa”. Genom tvärvetenskapliga studier och samarbete med socialtjänsten ska projektet också lägga grunderna för ett praktiskt stöd för beslut om umgängesbegränsningar.

Mål och delstudier 

Projektet ska:

  1. Identifiera och utvärdera de juridiska och etiska principer och värderingar som bör ligga till grund för principen om barnets bästa.
  2. Identifiera hur socialsekreterare i Sverige förstår och tillämpar principen om barnets bästa i beslut om umgängesbegränsningar mellan tvångsomhändertagna barn och deras föräldrar.
  3. Formulera de mest rimliga etiska och juridiska kraven för att fatta beslut som vägleds av principen om barnets bästa.
  4. Utveckla de första stadierna av en intervention som kan stödja socialarbetares beslut kring umgängesbegränsningar mellan tvångsomhändertagna barn och deras föräldrar.

Konferensdeltagande

Socialtjänstens bedömningar av barnets bästa vid beslut om umgängesbegränsning i teori och praktik

Ida Asplund deltar vid den nationella konferensen i offentlig rätt 22-23 maj 2024 vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, och kommer att presentera projektet och preliminära iakttagelser av de rättsliga ramarna för socialtjänstens beslut om umgängesbegränsning samt tillämpningen av principen om barnets bästa.

The best interest of the child: a proposal for a taxonomy of an unclear moral principle

William Bülow O'Nils deltar på Uppsala University Medical Ethics Conference 10-11 juni och kommer att presentera preliminära resultat om hur principen om barnets bästa kan och bör förstås som moralisk princip.

Presentation of the Project in the Best Interest of the Child? Ethical, Legal, and Empirical Assessments of Decisions in Social Service to Restrict Social Contact

Martin Bergström deltar på “Social Work as Emancipatory Practice - Creating Pathways towards Social Justice” i Göteborg den 17-19 juni 2024 och kommer att presentera projektet forskningsdesign och upplägg.

Projektgrupp

Ulrik Kihlbom, projektledare och ansvarig för delstudie 3, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet

Ida Asplund, ansvarig för delstudie 1a och 2a, juris doktor, universitetslektor, Umeå universitet

William Bülow, ansvarig för delstudie 1b, universitetslektor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet

Karin Schölin Bywall, ansvarig för delstudie 2b och 2c, universitetslektor i folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet

Martin Bergström, ansvarig för delstudie 4, docent i socialt arbete, Lunds universitet 

Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet
 

För frågor om projektet, kontakta

Profile image

Ulrik Kihlbom

Projektledare "Barnets bästa?"