Grundutbildning vid KI DS

Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus utbildar ca 330 studenter varje termin. Vi har ansvar för en fjärdedel av KI:s kliniska grundutbildning av läkarstudenter och vi utbildar även studenter från fysioterapeutprogrammet. Studenterna har både teoretisk utbildning och kliniska placeringar på sjukhuset.

Mingelytan uppe hos oss på KIDS, Danderyds sjukhus Foto: Malin Wirf

Här ges både föreläsningar, seminarier, laborationer, simulering och annan klinisk färdighetsträning. Studenterna examineras både teoretiskt och i kliniska färdigheter.

Under termin 8 har läkarstudenter möjlighet att göra sitt examensarbete (30hp) på KI DS.

Praktisk information

Till dig som är student på Danderyds sjukhus har vi en informationssida med all praktisk information du kan behöva för att göra din studiestart så smidig som möjlig.

Organisation av utbildning på grund- och avancerad nivå

Grundutbildningsansvarig på vår institution är Anna Kiessling; anna.kiessling@ki.se.

Biträdande grundutbildningsansvarig är Eli Westerlund; eli.westerlund@ki.se.

Samordnare för studentfrågor, Annika Kärnekull; annika.karnekull@ki.se. Hon driver och bevakar studentfrågor. Samordnaren kan du vända dig till om något inte fungerar tillfredställande eller om du har förslag på förbättringar. Samordnaren kan även ge dig namnet på studentrepresentanterna i de olika samordningsgrupperna.

Utbildningsrelaterade möten på institutionen

  • Utbildningsnämnden (UN)

Medlemmar: GUA (ordf), kursansvariga från alla grundutbildningskurser på läkar- och fysioterapeutprogrammet , administratör, extern lärare, studentrepresentanter utsedda av Läkarsektionen

Uppdrag: Förslag till kursplan för programkurser. Fastställande samt revidering av kursplan för fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program. Institutionsspecifika styrdokument.

  • Utbildningsrådet (UR)

Medlemmar: Clinicum-chef + Grundutbildningsansvarig (GUA) har delat ordförandeskap, i övrigt medlemmar från sjukhuset och institutionen.

Uppdrag: beredande organ under Danderyds sjukhus AB`s FoUU-kommitté. Rådet driver ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete av det verksamhetsintegrerade lärandet på sjukhuset i enlighet med kvalitetskriterier för universitetssjukvården (USV), arbetar för ständig utveckling av infrastrukturen för utbildning, utbildningsprocessen, samt att förtydliga och informera om utbildningsuppdraget och resursfördelning.

Därutöver har respektive klinik på sjukhuset samordningsmöten med kursansvariga för grundutbildningen där det organiseras på olika sätt för respektive kurs.

  • Kursledningsgrupp (KUL)

Medlemmar: GUA (ordf), kursansvariga och kursadministratörer från alla grundutbildningskurser på läkar- och fysioterapeutprogrammet

Uppdrag: samråd och kompetensutveckling i kursövergripande frågor.

  • Studentråd - för läkarprogrammets kurser

Medlemmar: kursansvariga, kliniska assistenter, kursadministratörer, 1-2 studentrepresentanter från samtliga kurser. Studentrepresentanter har ordförandeskap och skriver minnesanteckningar.

Uppdrag: Rådet driver kursövergripande frågor för att förbättra och behålla en bra studiesituation på KI DS.

Administration grundutbildning

Läkarprogrammet

 Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (MDBI) 

Eli Westerlund

Kursansvarig och examinator

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Klinisk medicin - inriktning medicin

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
08-524 826 20

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör

Klinisk medicin- inriktning kirurgi

Truls Gårdmark

Kursansvarig och examinator
0706544342
0706544342

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör

Klinisk medicin- inriktning reproduktion och utveckling

Aida Wahlgren

Examinator

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

SVK - Fokus akutsjukvård - Akutmottagningen som arbetsplats

Kristina Hagwall

Kursansvarig

Jan Jakobsson

Examinator

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör

SVK - Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling

Johan Ursing

Kursansvarig och examinator

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

SVK - Fördjupning i gynekologisk kirurgi

Nina Bohm-Starke

Kursansvarig och examinator

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

SVK - Mindfulnessbaserad stresshantering

Camilla Sköld

Kursledare och kursansvarig

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

Fysioterapeutprogrammet

Medicinska ämnen 2

Kristian Borg

Examinator

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
08-123 564 45
0703098917

Uppdragsutbildning och SK kurser

Marzieh Javadzadeh

Utbildningsadministratör
EW
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-02-06