Skip to main content

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningarna på grund- och avancerad nivå på Institutet för Miljömedicin (IMM) bedrivs med nära anknytning till forskningen.

Utbildningar på grundnivå

Utbildningar på avancerad nivå

Masterprogrammet i toxikologi

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Läkarprogrammet

Utbildningsnämnd (UN) IMM

IMMs utbildningsnämnd har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program. Utbildningsnämnden nås via un@imm.ki.se

Ordförande (med rösträtt) Johanna Zilliacus, GUA
Programdirektorer (med rösträtt) Annika Hanberg (Masterprogrammet i toxikologi)
Jenny Selander (Magisterprogrammet i arbete och hälsa)
Lärarrepresentanter (med rösträtt) Christina Björklund, IMM
Kristian Dreij, IMM
Rafael Frias, KM
Elin Johansson, NVS
Karin Leander, IMM
Studentrepresentanter (med rösträtt) Vakant (Masterprogrammet i toxikologi)
Vakant (Magisterprogrammet i arbete och hälsa)
Avnämare - SLL (med rösträtt) Maria Albin, CAMM
Övriga (utan rösträtt) Åsa Lycke, IMM, programhandläggare/studievägledare, masterprogrammet i toxikologi
Katarina Niinisaari, IMM, programhandläggare/studievägledare, magisterprogrammet i arbete och hälsa
Johanna Bergman, IMM, utbildningsnämnds-handläggare, sekreterare